Tijdelijke contracten


Een tijdelijk contract is een contract voor bepaalde tijd. Hieronder vindt u meer informatie en cijfers over dit type contract.

Infographic tijdelijke contracten

Hoe zijn tijdelijke contracten geregeld?

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat er maximaal drie bepaalde-tijdcontracten met een gezamenlijke duur van maximaal twee jaar mogen worden afgesloten. Daarna ontstaat vanzelf een dienstverband voor onbepaalde tijd als er doorgewerkt wordt. Zit er een langere tussenpoos dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten, dan begint de telling opnieuw. Deze regeling wordt de ketenbepaling genoemd. Tijdelijke contracten van 24 maanden of langer zijn ook mogelijk, maar daarna mag nog eenmaal een contract van drie maanden volgen, voordat een contract voor onbetaalde tijd gaat gelden.

Via cao-bepalingen kan van bovenstaande worden afgeweken. Dan kunnen er tot maximaal zes tijdelijke contracten en/of een periode tot maximaal vier jaar worden overeengekomen. Dat kan alleen als het gaat om een uitzendovereenkomst (zie hoofdstuk Uitzendwerk) of wanneer uit die cao blijkt dat voor die bepaalde functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist. De onderbrekingsperiode mag in principe niet worden verkort, ook niet bij cao. Daarvoor geldt een uitzondering voor seizoenwerkers. Vanaf 1 juli 2016 mogen cao-partijen onder voorwaarden overeenkomen dat de onderbrekingstermijn wordt verkort naar 3 maanden, voor specifieke functies. 

Wat betekent een tijdelijk contract voor de arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen?

Waarom maken werkgevers gebruik van tijdelijke contracten?

Wat betekenen tijdelijke contracten voor de werknemer?

Hoe dragen tijdelijke contracten bij aan mobiliteit en toegang tot de arbeidsmarkt?

Wat is de maatschappelijke waarde van tijdelijke contracten?

Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet werk en zekerheid?

Tijdelijke contracten aandachtspunten.PNG