Alliantie helpt met maatwerk meer mensen aan het werk4 okt 2018


Jurrien Koops.JPG

Een beter functionerende arbeidsmarkt met meer maatwerk om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Dat zijn de belangrijkste doelen van de alliantie Samen werken voor werk van koepelorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL. Via hun leden doen zij een concreet aanbod om in iedere arbeidsmarktregio te zorgen voor extra maatwerk en nieuwe stappen in de publiek-private samenwerking. “Want voor de 1,2 miljoen mensen die nu nog langs de kant staan, moet echt meer gaan gebeuren,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

De leden van de vier koepelorganisaties zorgen samen voor het functioneren van een groot deel van de arbeidsmarkt. Als intermediairs (ABU), opleiders (NRTO), via re-integratie of sociale werkgelegenheid (Cedris) en met bijvoorbeeld interventies, jobcoaching of loopbaanbegeleiding (OVAL). Samen willen zij bijdragen aan meer maatwerk en betere werkgeversdienstverlening. Vooral door dienstverlening en onderlinge samenwerking nog verder af te stemmen op iedere werkzoekende, met combinaties van bijvoorbeeld activeren, opleiden en bemiddelen. “Daarvoor vormen we zogeheten ‘treintjes’, met wagons van de benodigde ondersteuning per persoon. Met doelgerichte ondersteuning zoals: werkfit maken, jobcarving of jobcoaching tot bijvoorbeeld assessments, opleidingen, werkervaringsplekken en detachering of andere bemiddeling. Iedere trein kan er dus heel anders uitzien,” schetst Koops.

Als alliantie bieden wij de kortste route naar werk met een gedecentraliseerde aanpak.

Meer doen

Deze aanpak is volgens de alliantie hard nodig. Want ondanks de goed draaiende economie, lage werkloosheid en oplopende personeelstekorten staan er nog altijd 1,2 miljoen mensen langs de kant. “Denk aan mensen zonder startkwalificatie of die nu nog onvoldoende werknemersvaardigheden hebben. Zij komen niet ‘vanzelf’ aan het werk. Voor werkzoekenden die er nu nog zijn, moet vaak wat extra gebeuren om ook hun talenten te benutten. De uitdaging is om ook hen arbeidsfit te maken, te begeleiden, op te leiden én te matchen naar werk. Zodat de nu groeiende kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner wordt. Dat kan met deze aanpak en meer samenwerking tussen publieke en private partijen.”

Nieuwe stappen

Gemeenten, UWV en private partijen werken al meer dan vijf jaar samen om meer mensen (sneller) aan werk te helpen. Hiervoor zijn nieuwe stappen nodig. “Om meer mensen kansen te bieden en ook omdat de beroepsbevolking krimpt. Vanaf 2021 wordt dat echt een probleem. Als alliantie zien wij grote potentie in het bundelen van de expertise van onze leden. Samen hebben wij alles in huis om de grote stappen te zetten die nu nodig zijn. Om meer ervaring op te doen met afstemming van de onderlinge dienstverlening (het vormen van treintjes), starten vier pilots in verschillende arbeidsmarktregio’s. Daarna wordt de aanpak verder uitgerold in de regio’s. Recent zijn ook al een website (Samenwerkenvoorwerk.nl) en een gelijknamige inspiratiegids gelanceerd. In de gids worden acht inspirerende en leerzame praktijkvoorbeelden van publiek-private samenwerking gedeeld, plus hun concrete lessen en tips voor alle betrokkenen.

Kortste route

De alliantie fungeert ook als overlegpartner voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vakbonden en werkgevers. “Er is een grote gezamenlijke ambitie om samen meer mensen aan het werk te krijgen. De vraag was vooral: hoe? Wij bieden hiervoor nu de kortste route naar werk met een gedecentraliseerde aanpak: met meer maatwerk, goede werkgeversdienstverlening en één centraal werkgeversloket per regio. Daarmee hebben wij alle ingrediënten gebundeld om dit succesvol te maken.”

Wat houdt de alliantie Samen werken voor werk in?

SamenWerkenVoorWerk_Logo_Horizontaal_RGB

De alliantie stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen publieke en private partijen. Door expertise samen te brengen en met elkaar het gesprek aan te gaan over regionale vraagstukken, ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking om meer mensen aan de slag te krijgen. Een greep uit de expertise van de leden van de alliantie laat zien welke mogelijkheden dit geeft voor het bieden van een (integrale) aanpak voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Doel

           Mogelijke dienstverlening

Profielen ontsluiten

·         Kandidaatprofielen (aanbod) in beeld brengen, aansluitend op marktprofielen.

·         Voorselectie van kandidaten: afgestemd op de specificaties van werkgevers.  

Mensen werkfit maken

·         Voorbereiding op werk: werknemerscompetentie in kaart brengen (voorafgaand of tijdens de uitvoering van werk).

·         Coaching en begeleiding van kandidaten en bedrijven.

·         Jobcarving en loonwaardemeting.

Bemiddelen

·         De beste match bieden tussen kandidaat en werkgever.

·         Advies bij het opstellen van het juiste functieprofiel.

·         Advies bij de gewenste werkaanpassingen.

·         Begeleiding en ontzorgen in het proces van arbeids- en contractzaken.

Scholing en ontwikkelen

·         In kaart brengen wat iemand al kan (EVC, assessments).

·         Een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden voor werkend en werkzoekend Nederland.

Begeleiding op de werkplek

·         Begeleiding van de kandidaat op de werkplek in afstemming met werkgever en waar nodig collega’s in de organisatie.