Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

10

van artikel 53 lid 4 van de cao moet worden toegekend in de in dat artikellid genoemde gevallen;

ac.

week

: de week begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur;

ad.

werknemersorganisaties

: de werknemersorganisaties, die als partijen ter andere zijde in de

aanhef van deze overeenkomst zijn genoemd.

Artikel 2

Werkingssfeer

1.

De cao is van toepassing op de uitzendovereenkomsten tussen uitzendkrachten en een uit-

zendonderneming, indien en voor zover de omvang van de uitzendloonsom ten minste 50% van

het totale premieplichtig loon op jaarbasis van die uitzendonderneming bedraagt, behoudens

dispensatie op grond van artikel 4 van de cao.

2. De cao is niet van toepassing op de werkgever die als lid is toegelaten bij de Nederlandse Bond

van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Een overzicht van deze leden is te vinden

op de website van de NBBU.

3. De cao is niet van toepassing op de uitzendonderneming, die valt onder de werkingssfeerom-

schrijving van een andere bedrijfstak-cao, tenzij die uitzendonderneming voldoet aan de in lid 4

genoemde cumulatieve vereisten.

4. De cao blijft van toepassing, niettegenstaande het bepaalde in lid 3, op de uitzendonderneming

die voldoet aan de volgende cumulatieve vereisten:

a. de bedrijfsactiviteiten van de uitzendonderneming bestaan uitsluitend uit het ter beschik-

king stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 BW, én

b. de arbeidskrachten (uitzendkrachten) van die werkgever zijn voor ten minste 25% van de

loonsom, of althans van het in de desbetreffende cao gehanteerde relevante kwantitatieve

criterium (zoals arbeidsuren), betrokken bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak

van bedrijf dan in de werkingssfeer van die andere cao omschreven, én

c. de werkgever zendt voor ten minste 15% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit

op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW,

zoals nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de

Regeling van de Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005,

Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering

sociale verzekeringen (Regeling Wfsv)

, gepubliceerd in de

Staatscourant

nummer 242 van 13 de-

cember 2005. Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit geldt dat de uitzendonder-

neming aan dit criterium heeft voldaan indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling

is vastgesteld, én

d. de uitzendonderneming is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door alge-

meenverbindendverklaring gebonden is aan de desbetreffende andere cao, én

e. de uitzendonderneming is geen paritair afgesproken arbeidspool.

Toelichting:

Uitzendkrachten zijn werknemers van de uitzendonderneming en vallen doorgaans onder de

CAO (voor

Uitzendkrachten)

waar de uitzendonderneming rechtstreeks, dan wel door algemeenverbindendverkla-

ring onder valt. De uitzendonderneming kan echter in sommige gevallen ook onder een andere cao vallen.

Dan kan verwarring ontstaan over welke cao van toepassing is.