Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

3

Inhoud

Hoofdstuk 1 Definities, werkingssfeer, karakter cao Artikel 1 Definities 8 Artikel 2 Werkingssfeer 10 Artikel 3 Looptijd 13 Artikel 4 Dispensatie 13 Hoofdstuk 2 Algemene verplichtingen werkgever en werknemer Artikel 5 Inschrijving 13 Artikel 6 Voorwaarden van uitzending 13 Artikel 7 Melding arbeidsverleden bij aanbod 14 Artikel 8 Opgave van opgebouwde rechten 14 Artikel 9 Verhouding uitzendkracht/opdrachtgever/uitzendonderneming 14 Artikel 10 Gedragsregels en sancties 15 Artikel 11 Tijdverantwoording 15 Hoofdstuk 3 Rechtspositie Artikel 12 Aanvang en aard van de uitzendovereenkomst 16 Artikel 13 Uitzendfasen 16 Artikel 13a Kortdurende detacheringscontracten 18 Artikel 14 Beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding 19 Artikel 15 Beëindiging van de detacheringsovereenkomst 20 Artikel 15a Transitievergoeding 21 Artikel 16 Proeftijden 22 Artikel 17 Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning 23 Hoofdstuk 4 Functie-indeling en beloning Paragraaf 1 Inleiding 26 Artikel 18 Beloning 26 Paragraaf 2 Inlenersbeloning 26 Artikel 19 Inlenersbeloning vanaf eerste dag terbeschikkingstelling 26 Artikel 20 Functie-indeling en beloning 26 Artikel 21 Arbeidsduurverkorting 27 Artikel 22 Toeslagen 27 Artikel 23 Initiële loonsverhoging 27 Artikel 24 Kostenvergoeding 28 Artikel 25 Periodieke verhoging 28 Artikel 26 Verplichte correctie in verband met het wettelijk minimumloon 28

Bladzijde