Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

8

Hoofdstuk 1

Definities, werkingssfeer, karakter cao

Artikel 1

Definities

In deze cao wordt verstaan onder:

a.

ABU-beloning

: de beloning die kan gelden voor de uitzendkracht die behoort tot een van de

specifieke groepen als weergegeven in artikel 27 van de cao;

b.

arbeids- en rusttijden

: de arbeids- en rusttijden in de zin van de Arbeidstijdenwet;

c.

aspirant-uitzendkracht

: de natuurlijke persoon die door de uitzendonderneming is ingeschre-

ven als mogelijk beschikbaar voor uitzendarbeid;

d.

cao-partijen

: partijen bij de

CAO voor Uitzendkrachten

, te weten de ABU, FNV Bondgenoten,

CNV Vakmensen, De Unie en LBV;

e.

compensatie-uren

: ingevolge artikel 49 van de cao toegekende vrije uren of delen van uren, niet

zijnde vakantie-uren. Over compensatie-uren worden geen (reserveringen voor) vakantiedagen,

vakantiebijslag, kort verzuim en buitengewoon verlof en feestdagen opgebouwd en is geen

wachtdagcompensatie verschuldigd;

f.

de cao

: de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief alle bijlagen en protocollen;

g.

detacheringsovereenkomst

: de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding in fase A, B of C;

h.

feitelijk loon

: het met inachtneming van de cao toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actu-

ele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-

uren etc.;

i.

gewerkte week

: elke week waarin daadwerkelijk uitzendarbeid is verricht;

j.

inlenersbeloning

: de rechtens geldende beloning van de werknemer in dienst van de opdracht-

gever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. De inlenersbelo-

ning is samengesteld uit:

1.

uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;

2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze

kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld;

3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoe-

slag) en ploegentoeslag;

4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;

5. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies

kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoe-

fening van de functie);

6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;

k.

inschrijving

: de pre-contractuele fase die vooraf kan gaan aan de uitzendovereenkomst, waarbij

de uitzendkracht aan de uitzendonderneming te kennen geeft mogelijk beschikbaar te zijn voor

uitzendarbeid en de uitzendonderneming aan de aspirant-uitzendkracht te kennen geeft deze

aan te merken als mogelijke kandidaat voor terbeschikkingstelling in de toekomst;

l.

loonstrook

: een schriftelijke opgave zoals bedoeld in artikel 7:626 BW, overeenkomstig onder q.

van dit artikel;

m.

opdracht

: de overeenkomst tussen opdrachtgever en uitzendonderneming, die er toe strekt dat

aan de opdrachtgever een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld;