Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 110 Next Page
Page Background

C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 2 0 1 2 - 2 0 1 7

9

n.

opdrachtgever

: de derde, aan wie een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld door een

uitzendonderneming;

o.

opvolgend werkgeverschap

: de situatie waarbij de uitzendkracht achtereenvolgens in dienst is

bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de ver-

richte arbeid elkaars opvolger te zijn;

p.

scholier

: de uitzendkracht die een opleiding volgt in het kader van de Wet voortgezet onderwijs

(WVO);

q.

schriftelijk

: op schrift gesteld dan wel ter beschikking gesteld per e-mail of door middel van

een gepersonaliseerde, beveiligde portal, zulks tenzij in deze cao nadrukkelijk anders is bepaald.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een gepersonaliseerde, beveiligde portal, dienen de daarop

ter beschikking gestelde documenten door de uitzendkracht te kunnen worden gedownload.

Daarnaast dient de uitzendkracht minimaal één maand van tevoren te worden geïnformeerd

over het afsluiten van de portal of het verwijderen van de daarop ter beschikking gestelde docu-

menten;

r.

student

: de uitzendkracht die een opleiding volgt in het hoger beroeps- of wetenschappelijk

onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW);

s.

terbeschikkingstelling

: de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever;

t.

terugvalloon

: 90% van het feitelijk loon in de laatst beëindigde terbeschikkingstelling doch

minimaal het wettelijk minimumloon;

u.

uitzendarbeid

: de arbeid, die wordt uitgeoefend door de uitzendkracht, krachtens de uitzend-

overeenkomst;

v.

uitzendbeding

: de bepaling in de uitzendovereenkomst, waarbij wordt bedongen dat de uitzend-

overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht

door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde

komt (zie artikel 7:691 lid 2 BW);

w.

uitzendkracht

: de natuurlijke persoon die met de uitzendonderneming een uitzendovereen-

komst aangaat;

x.

uitzendonderneming

: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitzendkrachten ter beschik-

king stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers;

y.

uitzendovereenkomst

: de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de ene

partij als werknemer door de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het

beroep of bedrijf van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens

een door deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en

leiding van de derde;

z.

vakantiewerkers

: scholieren, studenten en andere studerenden (onder wie uitzendkrachten in

een BBL-traject), die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de (zomer)vakantie

van hun onderwijsinstelling tijdelijk werkzaamheden verrichten, en die niet aansluitend werk-

zaamheden blijven verrichten in dienst van de uitzendonderneming;

aa.

verblijfsduur

: de gehele periode dat een uitzendkracht bij een opdrachtgever werkt, aanvangen-

de op de eerste dag van de werkzaamheden bij de desbetreffende opdrachtgever, onafhankelijk

van de aard van de werkzaamheden en van de opdracht;

ab.

wachtdagcompensatie

: de vergoeding in de vorm van een opslag op het feitelijk loon die op grond