Table of Contents Table of Contents
CAO voor Uitzendkrachten 2012 - 2017 | juli 2017 Next Page
Information
Show Menu
CAO voor Uitzendkrachten 2012 - 2017 | juli 2017 Next Page

 
Hoofdstuk 1 Definities, werkingssfeer, karakter cao
8

Artikel 1 Definities
8

Artikel 2 Werkingssfeer
10

Artikel 3 Looptijd
13

Artikel 4 Dispensatie
13

Hoofdstuk 2 Algemene verplichtingen werkgever en werknemer
13

Artikel 5 Inschrijving
13

Artikel 6 Voorwaarden van uitzending
13

Artikel 7 Melding arbeidsverleden bij aanbod
14

Artikel 8 Opgave van opgebouwde rechten
14

Artikel 9 Verhouding uitzendkracht/opdrachtgever/uitzendonderneming
14

Artikel 10 Gedragsregels en sancties
15

Artikel 11 Tijdverantwoording
15

Hoofdstuk 3 Rechtspositie
16

Artikel 12 Aanvang en aard van de uitzendovereenkomst
16

Artikel 13 Uitzendfasen
16

Artikel 13a Kortdurende detacheringscontracten
18

Artikel 14 Beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding
19

Artikel 15 Beëindiging van de detacheringsovereenkomst
20

Artikel 15a Transitievergoeding
21

Artikel 16 Proeftijden
22

Artikel 17 Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning
23

Hoofdstuk 4 Functie-indeling en beloning
26

Paragraaf 1 Inleiding
26

Artikel 18 Beloning
26

Paragraaf 2 Inlenersbeloning
26

Artikel 19 Inlenersbeloning vanaf eerste dag terbeschikkingstelling
26

Artikel 20 Functie-indeling en beloning
26

Artikel 21 Arbeidsduurverkorting
27

Artikel 22 Toeslagen
27

Artikel 23 Initiële loonsverhoging
27

Artikel 24 Kostenvergoeding
28

Artikel 25 Periodieke verhoging
28

Artikel 26 Verplichte correctie in verband met het wettelijk minimumloon
28

Paragraaf 3 ABU-beloning
28

Artikel 27 ABU-beloning specifieke groepen
28

Artikel 28 Het ABU-loongebouw
30

Artikel 29 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht behorend
31

Artikel 30 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht behorend
32

Artikel 31 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht behorend
32

Artikel 32 Toepassingsregels ABU-beloning voor de uitzendkracht met een
33

Artikel 32a Overgangsregeling inlenersbeloning naar ABU-beloning in fase C
34

Artikel 33 Verplichte correctie in verband met het wettelijk minimumloon
34

Artikel 34 Jeugdsalarissen
35

Artikel 35 Loonsverhoging
35

Artikel 36 Toeslag onregelmatige werktijden
35

Artikel 37 Overwerktoeslag
36

Artikel 38 Toeslagenmelding voor uitzendkrachten met een detacheringsovereenkomst
37

Artikel 39 Kostenvergoeding
37

Paragraaf 4 Loondoorbetaling en passende arbeid bij wegvallen uitzendarbeid
38

Paragraaf 4a Loondoorbetaling bij het (geheel of gedeeltelijk) vervallen van de
38

Artikel 40 Loondoorbetaling fase A
38

Artikel 41 Loondoorbetaling fase B
39

Artikel 42 Loondoorbetaling fase C
39

Artikel 43 Vervallen loondoorbetalingsverplichting
39

Paragraaf 4b Passende arbeid en aanpassing feitelijk loon
40

Artikel 44 Passende arbeid en herplaatsing
40

Artikel 45 Aanpassing feitelijk loon voor passende arbeid bij toepassing van de
42

Artikel 46 Aanpassing feitelijk loon voor passende arbeid bij toepassing van de
43

Paragraaf 4c Beperkte toepassing terugvalloon fase C
44

Artikel 47 Beperkte toepassing terugvalloon voor de uitzendkracht met een
44

Artikel 48 Dit artikel is vervallen
44

Paragraaf 5 Overige beloningsbepalingen
49

Artikel 49 Compensatie-uren
49

Artikel 50 Uitruil van arbeidsvoorwaarden
49

Artikel 51 Uitzendkrachten werkzaam in de bouw
51

Hoofdstuk 5 Gezondheid en veiligheid
51

Artikel 52 Verplichtingen uitzendonderneming inzake gezondheid en veiligheid
51

Artikel 53 Arbeidsongeschiktheid
51

Hoofdstuk 6 Werken en vrij
52

Artikel 54 Arbeids- en rusttijden
52

Artikel 55 Vakantiedagen
52

Artikel 56 Vakantiebijslag
53

Artikel 57 Kort verzuim en buitengewoon verlof
53

Artikel 58 Algemeen erkende feestdagen
55

Artikel 59 Vakantiewerkers
56

Hoofdstuk 7 Betaalbaarstelling reserveringen
56

Artikel 60 Betaalbaarstelling reserveringen en vakantiebijslag
56

Artikel 61 Percentages reserveringen, inhoudingen en wachtdagcompensatie
58

Hoofdstuk 8 Pensioen
59

Artikel 62 Pensioenregeling
59

Hoofdstuk 9 Scholing
60

Artikel 63 Scholing
60

Hoofdstuk 10 Internationaal
61

Artikel 64 De uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont
61

Artikel 65 Verrekeningen op het uit te betalen loon betreffende de uitzendkracht
63

Artikel 66 Inhoudingen op het uit te betalen loon betreffende de uitzendkracht
64

Artikel 67 Aanvullende regeling voor de uitzendkracht die niet permanent
64

Artikel 68 De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU)
67

Hoofdstuk 11 Geschillencommissies
67

Artikel 69 Klachtenbehandeling binnen de uitzendondernemingen
67

Artikel 70 Geschillencommissie
67

Artikel 71 Overleg-, bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking tot indeling
68

Hoofdstuk 12 Overig/slot
69

Artikel 72 Faciliteiten voor werknemersorganisaties
69

Artikel 73 Evaluatie en opzegging van de cao-bepalingen
71

Artikel 74 Tussentijdse wijziging en opzegging
71

Artikel 75 Naleving
71

Artikel 76 Nadere bepalingen
72

Artikel 77 Aard van de cao-bepalingen
72

Bijlagen
74

Bijlage I Functie-indeling
74

Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning
78

Bijlage III Pensioen
82

Bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst
85

Bijlage V Niet indeelbare functies
89

Bijlage VI Overzicht commissies CAO voor Uitzendkrachten
89

Bijlage VII Huisvestingsnormen
90

Bijlage VIII Deze bijlage is vervallen
92

Bijlage IX Reglement dispensatie CAO voor Uitzendkrachten
92

Protocollen
93

Protocol A Dit protocol is vervallen
93

Protocol B Wet melding collectief ontslag (protocol bij artikel 44)
93

Protocol C Dit protocol is vervallen
95

Protocol D Afspraken Principe-akkoord 12 juli 2012, Pensioenakkoord 22 mei 2013,
95

Transponeringstabel oud-nieuw
98

Transponeringstabel nieuw-oud
104