Dubbelinterview Tof Thissen en Jurriën Koops: “Publiek en privaat hebben elkaar gewoon heel hard nodig”6 jul 2017


Diepte-interview Jurrien Koops en Tof Thissen van UWV.JPG

Sinds een groot aantal jaren werkt de uitzendbranche intensief samen met UWV. Volgens Tof Thissen en Jurriën Koops hebben ‘publiek’ en ‘privaat’ elkaar hard nodig om de vele knelpunten op de arbeidsmarkt op een effectieve manier aan te pakken.

Waarom hebben UWV en ABU deze samenwerking gezocht?

Tof: “UWV en de uitzendsector hebben allebei dezelfde missie: een zo dynamisch mogelijke arbeidsmarkt; we willen dat werkgevers hun vacatures kunnen vervullen en dat werkzoekenden weer een baan krijgen. Door dat zo efficiënt mogelijk te doen, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen weer mee kunnen doen en spaart het de samenleving bovendien uitkeringslasten.”

Jurriën: “Wij willen als ABU onze bijdrage leveren aan een goed werkende arbeidsmarkt, hetgeen de basis is voor een goed draaiende economie. Ik ben ervan overtuigd dat géén van de partijen daartoe alleen in staat is. Publiek en privaat hebben elkaar gewoon heel hard nodig.”

Waarom is samenwerken onvermijdelijk?

Jurriën: “De vraagstukken op de arbeidsmarkt zijn simpelweg te groot om door één partij opgelost te kunnen worden. We hebben een van de minst inclusieve arbeidsmarkten van Europa. We hebben een arbeidsmarkt die door technologisering in rap tempo verandert. En we hebben een arbeidsmarkt waarbij mensen in heel korte tijd ouder gaan worden en dus langer gaan werken. Dat zijn grote uitdagingen, die we alleen kunnen oplossen als we elkaar opzoeken.”

Tof: “Ik ben het daar hartgrondig mee eens, een inclusieve arbeidsmarkt is nog ver weg. We zien nog altijd dat mensen met een arbeidsbeperking een kwetsbare positie hebben. We zien dat 50-plussers en niet-westerse immigranten het moeilijk hebben. We zien dat er een hardnekkige groep is van mensen die langdurig werkloos zijn. En we zien een mismatch tussen vraag en aanbod op onze huidige arbeidsmarkt.”

Is die mismatch een groot probleem?

Jurriën: “Zonder meer. Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie bij UWV, heeft dat onlangs heel helder geschetst. Drie op de vijf door uitkeringsgerechtigden gezochte vacatures op Werk.nl zijn administratieve functies. Terwijl in de top-5 van openstaande vacatures geen enkele administratieve functie staat. Door automatisering en digitalisering is er een enorme kaalslag geweest onder die administratieve beroepen. Werkgevers hebben nu vooral behoefte aan technici, vrachtwagenchauffeurs en uitvoerenden in de zorg. Dat geeft aan hoe de arbeidsmarkt is veranderd.”

Tof: “Juist daarom is het wezenlijk dat je blijft investeren in de ontwikkeling van mensen. En bij voorkeur al op het moment dat ze nog werken, zodat ze bij ontslag direct elders binnen de sector aan de slag kunnen, of een overstap kunnen maken naar een andere sector. Ik zeg wel eens: de machteloosheid op de arbeidsmarkt is van eigen makelij. Door meer de samenwerking te zoeken, kunnen we het veel beter doen.”

Dus meer investeren in een leven lang leren?

Jurriën: “Zeker. Om die reden heeft de ABU een paar maanden geleden een aanbeveling gedaan aan het kabinet over hoe je ‘leven lang ontwikkelen’ verder kunt aanzwengelen. Per jaar

geven we ongeveer 30 miljard euro uit aan onderwijs tussen de 0 en 24 jaar. En we besteden ongeveer 2,5 miljard per jaar aan onderwijs gedurende de rest van het werkzame leven. Die verhouding is scheef. Bovendien is er geen echt goede arbeidsmarktinfrastructuur die gericht is op van-werk-naar-werkbemiddeling. Dat moeten we zien te organiseren.”

Hoe ziet de samenwerking tussen ABU en UWV er concreet uit?

Jurriën: “We zijn heel erg verweven met elkaar. Zo werken we in diverse arbeidsmarktregio’s met gemeenten samen in concrete projecten. Een mooi voorbeeld is daarnaast het Servicepunt Flex. Dat fungeert als één centraal aanspreekpunt over de publiek-private samenwerking, voor zowel de medewerkers van de uitzendbranche als de medewerkers van UWV. Daarnaast organiseren we gezamenlijk speeddates voor werkgevers in de regio’s en initiëren we participatieprojecten voor doelgroepen als 50-plussers, Wajongers en langdurig werklozen.”

35% van onze WW’ers vindt via de uitzendbranche weer een plek op de arbeidsmarkt. Dat is een mooi resultaat.” - Tof Thissen, UWV

Tof: “Ook op het terrein van arbeidsmarktinformatie en -analyse werken we nauw samen. De arbeidsmarktinformatie van UWV kan niet zonder de gegevens van de uitzendbranche. En de uitzendbranche profiteert volop van de vele onderzoeken die wij als UWV doen. Bovendien versterken we elkaar door samen te werken op gebied van webapplicaties, apps en backoffice software. Zo is door een standaardisering van software het uitwisselen van vacatures tussen uitzendbureaus en Werk.nl sterk verbeterd.”

Waar kijken jullie met trots op terug?

Jurriën: “Ik zou het project Ontsluiting Werkzoekendenbestand willen noemen, waarin gemeenten, UWV en uitzendorganisaties hebben samengewerkt. Door dat project zijn 2.700 werkzoekenden bemiddeld en 13.000 cv’s ontsloten via Werk.nl. Dat is een mooi voorbeeld van hoe onze samenwerking concreet vorm heeft gekregen.”

Gebruik de kracht van private intermediairs. Dat is de snelste weg om mensen weer aan het werk te krijgen. -Jurriën Koops, ABU

Tof: “Ik ben trots op het Actieplan 50+ werkt. In het kader daarvan zijn er inspiratiesessies door het hele land georganiseerd en zijn er voor deze oudere werklozen trainingen en opleidingen gerealiseerd. In totaal hebben 20.000 extra 50-plussers dankzij de uitzenders weer een plek op de arbeidsmarkt weten te vinden. Dat stemt mij zeer tevreden.”

Wat is de kracht van de uitzendbranche?

Tof: “Die zit vooral aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Er is bij uitzendondernemingen veel expertise en ervaring bij het matchen van vraag en aanbod. Zij weten wat werkgevers willen en wat er nodig is om een kandidaat daadwerkelijk aan de slag te helpen. De cijfers laten dat zien: 35% van onze WW’ers vindt via de uitzendbranche weer een plek op de arbeidsmarkt. Dat is een heel mooi resultaat.”

Wordt regionale samenwerking steeds belangrijker?

Tof: “Ja, die wordt steeds belangrijker. Want de arbeidsmarkt wordt niet meer vanuit Den Haag bestuurd, het beleid wordt in 35 arbeidsmarktregio’s gemaakt. Daar zal dus de publiek-private samenwerking vorm moeten krijgen. Maar helaas is het landschap in die 35 arbeidsmarktregio’s vrij ondoorzichtig geworden. Er zijn diverse loketten en dat verschilt ook nog eens per regio of gemeente. Werkgevers en werkzoekenden weten daardoor vaak niet waar aan te kloppen. Ik denk dat we naar een structuur toe moeten waarbij er nog maar één loket per arbeidsmarktregio is. Daar ligt een grote uitdaging voor het nieuwe kabinet.”

Jurriën: “Het zou ook heel goed zijn als je aan die structuur de cultuur van de uitzendbranche toevoegt. In een aantal regio’s werken uitzendorganisaties zeer succesvol samen met UWV en gemeenten. Maar dat is zeker nog niet overal het geval. Een recent rapport van de Inspectie SZW was vrij kritisch over de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening in diverse regio’s. Dus is mijn oproep aan gemeenten: gebruik de kracht van private intermediairs. Dat is de snelste weg om mensen weer aan het werk te krijgen.”

Zijn er nog zaken die jullie komende jaren willen realiseren?

Tof: “Ik denk dat het belangrijk is dat we blijven uitdragen dat deze vorm van publiek-private samenwerking loont. Door elkaars kracht te gebruiken, zijn we in staat om het hoofd te bieden aan de belangrijke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Wat mij betreft gaan we de samenwerking de komende jaren verder verdiepen.”

Jurriën: “Een belangrijke uitdaging is om de samenwerking in de regio verder vorm te geven. Ik pleit voor één regionaal loket per werkgebied, met een publiek-private uitvoering met bijbehorende financiering en een eenduidige set van regels. Waar een wil is, is zo een snelweg naar werk te bouwen.”

 

Over Tof Thissen

Tof Thissen (1957) is sinds mei 2015 algemeen directeur van de divisie WERKbedrijf van UWV. Daarvoor was hij directeur van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Naast zijn werk is Thissen actief geweest als wethouder, fractievoorzitter en Eerste Kamerlid voor GroenLinks en heeft hij diverse bestuursfuncties op het terrein van werk, inkomen en participatie bekleed.

 

Over Jurriën Koops

Jurriën Koops (1966) begon zijn loopbaan als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. Acht jaar later stapte hij over naar de uitzendbranche. In 2002 kwam hij bij de ABU als coördinator van het team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. Enige jaren later werd hij adjunct-directeur en in 2012 directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is Koops directeur van de ABU.