CAO en arbeidsmigranten


cover CAO UZK jan. 2014

De CAO voor Uitzendkrachten van de ABU geldt ook voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen. Naast de algemene CAO-bepalingen die voor álle uitzendkrachten gelden, zijn er enkele bepalingen specifiek toegesneden op het ter beschikking stellen van deze groep werknemers.

 • Artikel 64: Verbijzondering arbeidsvoorwaarden
  Om de arbeidsvoorwaarden in de CAO beter aan te laten sluiten op de specifieke behoeften en het andere werkritme van flexmigranten mag een aantal arbeidsvoorwaarden anders worden toegepast. Zo kan bijvoorbeeld in overleg met de flexmigrant worden afgesproken dat de vier bovenwettelijke vakantiedagen, reservering voor kort verzuim, vakantiebijslag en feestdagen wekelijks/maandelijks/etc. in geld worden uitgekeerd. 
  >> Download artikel 64

 

 • Artikel 65 en 66
  In de CAO voor Uitzendkrachten zijn de wettelijke regels over inhoudingen en verrekeningen op het loon aangescherpt. Deze aanscherpingen zijn gemaakt om misstanden met uinhoudingen op het loon tegen te gaan. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de kosten voor sociale begeleidingskosten in te houden op het loon of om boetes te verrekenen met betrekking tot de huisvesting. 
  >>Download artikel 65 en 66

 

 • Artikel 67: Specifieke bepalingen
  Er zijn enkele specifieke bepalingen voor het groepsgewijs werven en/of huisvesten van flexmigranten t.a.v. huisvestingsnormen, veiligheid, vervoer, voorlichting en sociale begeleiding. Zoals recht op minstens 10 m2 woonruimte, de arbeidsovereenkomst in het Nederlands én in de landstaal van de flexmigrant, verplicht aanbieden van een ziektekostenverzekering en informeren over de inschrijving in het GBA en - (na 26 gewerkte weken) over het volgen van taalcursussen. 
  >> Download artikel 67

   

 • Artikel 46: Buitenlandse arbeidsovereenkomst
  In de CAO voor Uitzendkrachten wordt ook nader ingegaan op de uitzendkracht van wie de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door ander recht dan het Nederlandse recht. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 van de CAO en met de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) zijn op een aantal gebieden, zoals werktijden, vakantiedagen en minimumlonen, de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO ook van toepassing. 
  >> Download artikel 68
  >> Download bijlage IV

Arbeidsmigranten