Lidmaatschap - FAQ


 • Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

  Als ABU-lid bent u aangesloten bij één van de meest krachtige en slagvaardige branchevertegenwoordigers van Nederland en mag u het ABU-kwaliteitskeurmerk voeren. U krijgt toegang tot de individuele dienstverlening en de collectieve belangenbehartiging van de ABU. Op het ledennet kunt u een schat aan informatie en inhoudelijke kennis vinden. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de branche via de digitale nieuwsbrief.

  Lees meer >>

 • Hoe lang duurt het voordat ik ABU-lid ben?

  Gemiddeld duurt het drie maanden voordat u lid kunt worden van de ABU. Tijdens de aanmeldprocedure worden verschillende stappen doorlopen. Voor een deel heeft u zelf invloed op de snelheid waarmee u de aanmeldprocedure doorloopt. Zo kunt u zelf contact onderhouden met de Controlerende Instelling van uw keuze om de controle afspraken in te plannen en bent u zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) en (indien van toepassing) de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Ook raden wij u aan om de facturen van SNA en SNF tijdig te betalen zodat het proces hierdoor niet vertraagd wordt.  

  De elementen in de procedure zijn:

  • De ABU heeft van u het aanmeldformulier plus het juiste uittreksel van de Kamer van Koophandel ontvangen.
   1. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
   2. Op het uittreksel moet minimaal één juiste SBI-code staan zoals bepaald in de wet WAADI.
   3. Uit de activiteitenomschrijving moet blijken dat uw onderneming zich bezig houdt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
  • U heeft een afspraak gemaakt met de Controlerende Instelling (CI) van uw keuze.
   1. Uw onderneming is door de CI gescreend voor de NEN-4400 en is vervolgens opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
   2. Uw onderneming is door de CI gecontroleerd op de toepassing van de ABU CAO’s. Afhankelijk of de CAO voor Uitzendkrachten wel of niet algemeen verbindend verklaard is dient u een positief rapport van de CI te hebben ontvangen na een volledig inhoudelijke controle op de toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten of dient u een positief rapport van de CI te hebben ontvangen waaruit blijkt dat u de CAO naar behoren kunt toepassen. De CI mailt de rapportage (ongeveer 20 dagen na de controle) naar u en naar de ABU. De geldigheid van deze rapportage bedraagt zes maanden. De CI kan in de meeste gevallen de NEN-4400 screening en ABU CAO controle tegelijkertijd uitvoeren.
  • Indien uw onderneming inhoudingen en/of verrekeningen doet met het loon van enige uitzendkracht die niet permanent woonachtig is in Nederland ten behoeve van de huisvesting van deze uitzendkracht of uw onderneming een overeenkomst is aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of de huur van de huisvesting, dient uw onderneming geregistreerd te zijn bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF).
  • Uw uitzendonderneming heeft aan het ABU-secretariaat een accountantsverklaring betreffende de omzet gestuurd zodat de ABU de contributie kan bepalen.
  • Uw uitzendonderneming is niet (meer) betrokken in een procedure bij de SNCU.
  • Het bestuur van de ABU heeft toestemming gegeven om uw uitzendonderneming toe te laten treden tot het lidmaatschap.

  Elke 1e van de maand laat ABU nieuwe leden toe. De ondernemingen die de bovenstaande procedure volledig doorlopen hebben komen voor toetreding in aanmerking.

  Lees hier alles over de procedure om lid te worden >>

 • Is het mogelijk om aspirant lid te worden?

  Nee de ABU kent geen aspirant lidmaatschap. Het lidmaatschap gaat pas in nadat een aangemelde onderneming alle stappen in het lidmaatschapsproces positief heeft doorlopen en de onderneming is toegelaten door het bestuur.

 • Moet ik al verlonen als ik lid wil worden?

  Ja. Een van de voorwaarden voor het ABU lidmaatschap is dat uw onderneming geregistreerd staat bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiervoor zult u een controle moeten ondergaan op de normen van de NEN-4400. Om te voldoen aan de NEN-4400 norm zal een Controlerende Instelling (CI) toetsen of de onderneming voldoet aan de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ook wordt er tijdens deze screening gecontroleerd op het uitvoeren van identiteitscontroles en of medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Er dient minimaal eenmaal een verloning gedaan te zijn en er moet eenmaal aangifte omzetbelasting en loonbelasting gedaan zijn en zijn betaald (geen nihil-aangifte).

 • Kan ik al voor het lidmaatschap de voorbeelduitzendovereenkomsten krijgen?

  Nee, de voorbeeldcontracten zijn één van de voordelen van het ABU-lidmaatschap. Zodra u bij de ABU bent aangesloten kunt u al onze voorbeelddocumenten kosteloos downloaden.

 • Wat kost het om lid te worden van de ABU?

  De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld, en is afhankelijk van de omzet van het gehele concern. Voor de vaststelling van de contributie dient, overeenkomstig het besluit van de ALV, ieder lid jaarlijks een verklaring van een accountant* aan het secretariaat van de ABU te overleggen van de in het voorgaande kalenderjaar behaalde omzet. 

  Bekijk het contributieoverzicht >>

 • Ik ben een startende ondernemer en heb geen omzet in het voorgaande kalenderjaar gerealiseerd. Hoe wordt de contributie dan bepaald?

  Ik dat geval vragen wij u om een geschatte omzet aan te leveren voor het lopende kalenderjaar. Op basis van deze schatting wordt de contributie vastgesteld. Wanneer het jaar voorbij is vragen wij u de definitieve omzet in dat jaar aan te leveren zodat wij kunnen bepalen of er een herberekening gemaakt dient te worden voor de contributie op basis van de definitieve omzet.

   

 • Hoe kan ik bepalen in hoeverre mijn uitzendonderneming onder de werkingssfeer van de cao voor uitzendkrachten valt?

  In art. 2 van de cao voor uitzendkrachten is de bepaling over de werkingssfeer opgenomen. Hierover is een handige factsheet gemaakt met een stroomschema inclusief uitleg over de werkingssfeer.

   

   

 • Wanneer moet mijn onderneming gecertificeerd zijn bij Stichting Normering Flexwonen (SNF)?

  Indien u arbeidsmigranten huisvest, moet u voldoen aan de eisen van het huisvestingskeurmerk SNF. Uw onderneming dient verplicht jaarlijks gecontroleerd te worden op de huisvestingsnormen van SNF. U dient zich zelf aan te melden via de website van SNF. Er is sprake van het aanbieden van huisvesting wanneer uw onderneming een inhouding of verrekening doet op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer en/of uw onderneming een overeenkomst is aangegaan met de werknemer over gebruik of de huur van de huisvesting.

  Lees meer over SNF >>

 • Ik zoek ondersteuning bij het opzetten en inrichten van mijn onderneming. Welke dienstverlening kan ABU hierin bieden?

  De dienstverlening van de ABU wordt gefinancierd vanuit de contributie van leden en is daarom bestemd voor aangesloten ondernemingen. Wij bieden dus geen maatwerk ondersteuning voor startende ondernemingen. Wel vinden wij het wel belangrijk dat startende ondernemingen in onze branche voorzien worden van de juiste kennis en feiten. Daarom heeft ABU in samenwerking met Professionals in Flex en andere partners het boek Ondernemen in Flex ontwikkeld wat u kunt bestellen in onze webshop. Wij bieden u ook de mogelijkheid om een compleet starterspakket aan te schaffen.

  Meer informatie over het boek Ondernemen in Flex en het starterspakket >>