Activiteiten


De activiteiten van de ABU bestaan uit het beïnvloeden van wet- en regelgeving (lobby), marktverruiming, marktordening, onderzoek en het verlenen van informatie en advies aan (primair) leden en stakeholders.

Beleidsplan 2018

2018 belooft een mooi jaar te worden. Met de voorspelde economische groei van 3% liggen er grote kansen voor de uitzendbranche. Uitzendwerk is van grote betekenis voor de Nederlandse economie en samenleving. Bijna 800.000 mensen komen aan een baan via de uitzendbranche. Jaar op jaar is onze branche de banenmotor. In 2017 ging het om 50.000 nieuwe banen. Door uitzendwerk krijgen mensen toegang tot werk en daarmee een bestaan. Onze branche organiseert flexibiliteit waardoor ondernemers wendbaar kunnen zijn en concurrerend kunnen blijven. Dit is belangrijk is een open economie als die van Nederland. Tel daarbij op de schaarste op de arbeidsmarkt en het is duidelijk: er liggen kansen voor de uitzendbranche in 2018. U leest het in ons beleidsplan 2018.

Wet- en regelgeving flexbranche

Het beïnvloeden van wet- en regelgeving is een van de belangrijkste activiteiten van de ABU. Bij de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, politici en regionale overheden laat de ABU regelmatig zijn stem horen. Op dit moment voert de ABU een lobby op onder andere de volgende onderwerpen: een goed sociaal stelsel dat past bij de flexibele arbeidsmarkt; beeldvorming rondom flex en goede flex; de aanpak regeldruk; terugdringen van uitzendbeperkingen in inleen-cao’s; voorkomen van premiedifferentiatie WW; uitwerkingen van de Wet werk en zekerheid (de transitievergoeding).

Ook in internationaal verband, in samenwerking de Europese en wereld-koepelorganisatie World Employment Confederation Europe en World Employment Confederation vertegenwoordigt de ABU de belangen van de flexmarkt.

Marktverruiming

De ABU is partner in de ontwikkeling van marktverruimende initiatieven zoals bevorderen van arbeidsparticipatie door 50+-ers, jongeren, Wajongers en langdurig werklozen. Deze initiatieven komen veelal door publiek-private samenwerking tot stand.

Marktordening: CAO voor Uitzendkrachten en ABU-keurmerk

De CAO voor Uitzendkrachten die de ABU en de vakbonden afsluiten is een belangrijke ordening in de markt voor uitzendkrachten. De algemeenverbindendverklaring maakt dat de cao voor alle uitzendkrachten geldt (met uitzondering van dispensaties). Een ander ordenend mechanisme is het ABU-keurmerk. Door een strenge toelatings- en controlesystematiek zijn ABU-leden onderscheidend in de markt.

Onderzoek

Feiten en cijfers spelen een belangrijke rol in de beeldvorming rondom flexibiliteit. Daarom doet de ABU veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar: de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt, regeldruk in de uitzendbranche, flexmigranten en zzp-bemiddeling. De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstoming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt.

Informatie en advies

De ABU faciliteert zijn leden met het geven van informatie, advies en het bieden van diverse soorten dienstverlening (zoals ondersteuning op gebied van ICT, juridische dienstverlening en mantelovereenkomsten). De helpdesk van de ABU is een belangrijke ‘balie’ voor informatievoorziening aan de leden.

Wat deed de ABU voor zijn leden in 2017?


Leaflet 2017 zonder rand

Wat hebben we zoal gedaan voor onze leden in 2017 op het gebied van lobby, helpdesk, bijeenkomsten, etc.? Bekijk de leaflet.

Daarom lid van de ABU


  • ABU-keurmerk voor zekerheid en vertrouwen
  • De ABU behartigt uw belangen
  • CAO voor Uitzendkrachten
  • Op de hoogte blijven
  • Snel antwoord op uw vragen via de Helpdesk
  • Financieel voordeel