ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Privacy

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze organisatie. In dit Privacystatement vindt u informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerking persoonsgegevens van ABU-leden

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service bieden en ervoor zorgen dat de voordelen van het ABU-lidmaatschap optimaal benut kunnen worden. Daar hebben wij persoonsgegevens voor nodig van de contactpersonen van onze leden. Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor:

 • informatievoorziening
 • communicatieve doeleinden
 • het onderhouden van contacten voor lobbyactiviteiten
 • de financiële administratie
 • het berekenen, vaststellen en innen van contributie
 • het versturen van uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten
 • relatiebeheer
 • advies
 • het beantwoorden van vragen via de Helpdesk, waarbij de vragen, antwoorden en contactgegevens bewaard blijven voor kennisopbouw

Voor de hiervoor genoemde doelen worden de volgende gegevens verwerkt:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie
 • postadres

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de noodzaak om het ABU-lidmaatschap invulling te kunnen geven en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Verwerking persoonsgegevens van niet-leden

De ABU verwerkt ook persoonsgegevens van niet-leden om zijn rol als branchevereniging goed te kunnen vervullen. Het gaat daarbij om relaties, leveranciers, stakeholders etc. Van u kunnen gegevens worden verwerkt voor:

 • informatievoorziening
 • communicatieve doeleinden
 • het onderhouden van contacten voor lobbyactiviteiten
 • de financiële administratie
 • relatiebeheer
 • acquisitie van nieuwe leden

Voor de hiervoor genoemde doelen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie
 • postadres

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is (afhankelijk van de betreffende persoon) de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke plicht en/of een gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens voor het versturen van publicaties is onderaan deze pagina nader toegelicht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar via openbaar toegankelijke bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die voor de ABU diensten verlenen (bijvoorbeeld de softwareleverancier, de ICT-beheerder, de drukker), of andere zakelijke relaties en overheidsinstanties. Dit gebeurt altijd alleen indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte gebeurt alleen aan landen met een passend beschermingsniveau.

Beveiliging persoonsgegevens

De ABU neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van gegevens via de website plaats met een beveiligde verbinding, wordt blijvend aandacht besteed aan beveiligingsbewustzijn, is apparatuur fysiek beveiligd, is de toegang tot het pand beveiligd, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot degene voor wie dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie en is er een procedure voor de afhandeling van datalekken.

Mochten er gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens de ABU diensten verlenen, is de ABU met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen

De ABU bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Voor leden geldt dat in beginsel persoonsgegevens binnen twee jaar worden verwijderd nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij het noodzakelijk is dat de persoonsgegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld voor de financiële administratie of vragen die zijn gesteld via de Helpdesk. Handtekeningen op presentielijsten worden binnen één maand verwijderd nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien de ABU het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Cookies

Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact op met Doretta Asare, Beleidsadviseur Juridische Zaken, asare@abu.nl.

Contact

Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Doretta Asare, Beleidsadviseur Juridische Zaken, asare@abu.nl.

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door de ABU, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacystatement

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook dit Privacystatement op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Toelichting gerechtvaardigd belang verwerking persoonsgegevens

Verwerken persoonsgegevens voor het versturen van publicaties

De ABU heeft volgens zijn statuten ten doel ‘de bevordering van het algemeen belang van zijn leden en alles wat hiermee verband houdt, waaronder de “verruiming van de markt”’. In dat kader is de ABU een kennisinstituut op het gebied van de arbeidsmarkt en verricht de ABU als belangenbehartiger lobbyactiviteiten. Onderdeel van deze rollen is informatievoorziening. De ABU verspreidt regelmatig publicaties over met name arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen. Het gaat daarbij om nieuwsbrieven, rapporten, whitepapers, publicaties, persberichten etc. Deze worden per gewone post en/of e-mail verzonden naar stakeholders, zoals personen werkzaam bij de media, Rijksoverheid, advies- en uitvoeringsorganen, belangenbehartigers/werkgeversorganisaties etc. Deze personen hebben gemeen dat ze de publicaties van de ABU uit hoofde van hun functie ontvangen, op het postadres/e-mailadres van hun organisatie. Voor het verspreiden van de publicaties verwerkt de ABU persoonsgegevens. De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het feit dat contact met stakeholders cruciaal is bij het vergaren en delen van kennis en het voeren van een effectieve lobby, wat noodzakelijk is bij het bevorderen van de belangen van de ABU-leden zoals bedoeld in de statuten. Een beroep op het gerechtvaardigd belang vereist het maken van een belangenafweging tussen het gerechtvaardigde belang van de ABU en de belangen/rechten/vrijheden van de betrokkenen. In dat kader is relevant dat de inbreuk op de privacy van de betrokkenen zeer gering is. Het betreft persoonsgegevens die een zakelijk karakter hebben. In bijna alle gevallen is het onderhouden van contacten met (partijen zoals) de ABU inherent aan de functie van de betrokkene. De ABU meent dan ook dat er voor de betrokkenen geen belangen/rechten/vrijheden zijn die zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van de ABU.