ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Statuten en reglementen

In de Statuten staat omschreven wat het doel van de ABU is, bepalingen over lidmaatschap, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de financiële verplichtingen van de ABU en zijn leden, het scheidsgerecht en de beroepscommissie van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling opgenomen in de statuten en voorzien derhalve in die zaken, ten aanzien waarvan de statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Gedragscode

De ABU en zijn leden staan voor kwaliteit, betrokkenheid, goed werkgeverschap en betrouwbaarheid. Om dit te borgen, zijn er – naast periodieke audits op de naleving van wet- en regelgeving en de CAO voor Uitzendkrachten, ook gedragsregels waaraan ABU-leden zich houden. In de gedragscode staat vermeld hoe ABU-leden dienen te handelen naar hun kandidaten en uitzend- en payrollkrachten, naar hun opdrachtgevers en ten opzichte van elkaar.

De dienstverlening van ABU-leden is hoog. Toch kan het gebeuren dat er een geschil tussen partijen ontstaat over de naleving van deze gedragscode. Natuurlijk proberen zij er dan eerst onderling uit te komen. Lukt dat niet? Dan kan er melding worden gedaan bij de ABU. Voor ABU-leden die internationale medewerkers bemiddelen geldt aanvullend een specifieke code: de Fair Employment Code.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van het ABU-lidmaatschap te waarborgen, kent de ABU een systeem van kwaliteitstoetsen. Het belangrijkste instrument van deze kwaliteitstoetsing zijn audits. Deze audits worden uitgevoerd door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) of door een instelling die heeft aangetoond aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen.

Voor uitzenden en payrolling gelden verschillende toetsingseisen; hieronder treft u de auditdocumenten op basis waarvan de periodieke toetsing plaatsvindt. Aan de hand van een beslisboom worden de vervolgstappen vastgesteld. Heeft u hier vragen over? Stel ze aan verenigingszaken@abu.nl.