ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Statuten en reglementen

In de Statuten staat omschreven wat het doel van de ABU is, bepalingen over lidmaatschap, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de financiƫle verplichtingen van de ABU en zijn leden, het scheidsgerecht en de beroepscommissie van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling opgenomen in de statuten en voorzien derhalve in die zaken, ten aanzien waarvan de statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van het ABU-lidmaatschap te waarborgen, kent de ABU een systeem van kwaliteitstoetsen. Het belangrijkste instrument van deze kwaliteitstoetsing zijn audits. Deze audits worden uitgevoerd door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) of door een instelling die heeft aangetoond aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen.

Voor uitzenden en payrolling gelden verschillende toetsingseisen; hieronder treft u de auditdocumenten op basis waarvan de periodieke toetsing plaatsvindt. Aan de hand van een beslisboom worden de vervolgstappen vastgesteld. Heeft u hier vragen over? Stel ze aan verenigingszaken@abu.nl.