ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Statuten en reglementen

In de Statuten staat omschreven wat het doel van de ABU is, bepalingen over lidmaatschap, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de financiƫle verplichtingen van de ABU en zijn leden, het scheidsgerecht en de beroepscommissie van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling opgenomen in de statuten en voorzien derhalve in die zaken, ten aanzien waarvan de statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Audits

Om de kwaliteit van het ABU-lidmaatschap te waarborgen, kent de ABU een uitgebreid systeem van kwaliteitstoetsen. Het belangrijkste instrument van deze kwaliteitstoetsing zijn audits, door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) of door een instelling die heeft aangetoond aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen.