ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Statuten en reglementen

In de Statuten staat omschreven wat het doel van de ABU is, bepalingen over lidmaatschap, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de financiële verplichtingen van de ABU en zijn leden, het scheidsgerecht en de beroepscommissie van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling opgenomen in de statuten en voorzien derhalve in die zaken, ten aanzien waarvan de statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van het ABU-lidmaatschap te waarborgen, kent de ABU een systeem van kwaliteitstoetsen. Het belangrijkste instrument van deze kwaliteitstoetsing zijn audits. Deze audits worden uitgevoerd door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) of door een instelling die heeft aangetoond aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen.

Voor uitzenden en payrolling gelden verschillende toetsingseisen; hieronder treft u de auditdocumenten op basis waarvan de periodieke toetsing plaatsvindt. Aan de hand van een beslisboom worden de vervolgstappen vastgesteld. Heeft u hier vragen over? Stel ze aan verenigingszaken@abu.nl.

Geschillencommissie Uitzendbranche (GCU)

Voor de meeste uitzendondernemingen en uitzendkrachten in Nederland geldt de ABU-cao. Soms ontstaat een verschil van mening over de toepassing van deze cao. Een uitzendkracht vindt bijvoorbeeld dat de inlenersbeloning niet correct wordt uitbetaald door het uitzendbureau. Of er ontstaat onenigheid over de beëindiging van de uitzendovereenkomst. Als partijen er onderling niet meer uitkomen, kunnen zij in het uiterste geval hun geschil voorleggen aan de rechter.

Een alternatief voor de gang naar de rechter is de Geschillencommissie voor de Uitzendbranche (GCU). De GCU neemt klachten in behandeling over de uitleg en toepassing van de ABU-cao. Dit wordt arbitrage genoemd. De GCU behandelt alleen geschillen als beide partijen daarmee instemmen. Er is dus voor zowel de uitzendkracht als de uitzendonderneming geen verplichting om aan arbitrage door de GCU mee te werken. Maar als zij akkoord gaan met behandeling van het geschil door de GCU, moeten beide partijen verklaren zich bij de uitspraak van de GCU neer te leggen (‘onderwerping’). De uitspraak is dan bindend en er is geen (hoger) beroep mogelijk.

De GCU behandelt alleen klachten die betrekking hebben op de ABU-cao. De GCU beslist dus niet over zaken die niet zijn geregeld in de ABU-cao, zoals bijvoorbeeld het recht op zorgverlof.

Meer informatie over de Geschillencommissie is te vinden in artikel 40 van de ABU-cao. Daarin staat onder meer dat klachten eerst onderling moeten worden besproken. In artikel 40 lid 4 van de ABU-cao wordt verwezen naar een reglement; dit arbitragereglement treft u hier aan.