ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat is de contributie?

De contributie voor het lidmaatschap is afhankelijk van de omzet van het gehele concern. De berekening wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Voor de vaststelling van de contributie moet ieder lid jaarlijks een verklaring van een accountant* aan het bureau van de ABU overleggen. Die gaat over de in het voorgaande kalenderjaar behaalde omzet.

Voor nieuwe leden wordt de contributie berekend naar rato van het aantal maanden lidmaatschap in het eerste kalenderjaar. Wordt u bijvoorbeeld lid in juli? Dan krijgt u een contributienota over de maanden juli tot en met december. In het jaar daarna ontvangt u de contributienota over het hele kalenderjaar.

Omzetgegevens

Voor de berekening van de contributie telt de omzet van alle ondernemingen binnen het gehele concern mee. Het gaat hierbij om de omzet van de groep waar het lid deel van uitmaakt, waarbij groep de betekenis heeft die daaraan word toegekend in artikel 2:24b BW (dus: inclusief alle groepsmaatschappijen). Dat wil zeggen: ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden om onder leiding en toezicht van die derde arbeid te verrichten. Ook als betreffende rechtspersonen de CAO voor Uitzendkrachten niet hoeven toe te passen. Dit houdt in dat ook de omzet van ondernemingen die geen ABU-lid zijn maar die wel aan terbeschikkingstelling van arbeid doen, op moet worden gegeven bij de ABU. Alleen omzet van eventuele SW-bedrijven binnen het concern die lid zijn van Cedris, kunt u buiten beschouwing laten.

Concernverband

Ondernemingen die in concernverband met een ABU-lid opereren worden niet automatisch beschouwd als ABU-lid. Zij kunnen zelfstandig het lidmaatschap aanvragen.

*De verklaring wordt uitsluitend ter kennis gebracht aan het ABU-bureau, dat de gegevens vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De Statuten van de ABU voorzien in een verbod tot openbaarmaking van individuele omzetgegevens.

Contributieregeling 2024

De contributieregeling is als volgt.

Schijf Omzet vanaf Omzet t/m Contributie over deze schijf

A

1.500.000 €2.000 vast bedrag

B

1.500.001

3.500.000

1,25‰

C

3.500.001

10.000.000

0,75‰

D

10.000.001

25.000.000

0,70‰

E

25.000.001

100.000.000

0,65‰

F

100.000.001 950.000.000

0,375‰