ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met het lidmaatschapscriterium voorkoming van discriminatie?

De ABU is tegen elke vorm van discriminatie. Daarom stellen wij aan leden de eis dat zij een actief beleid voeren op dit punt. Als onderdeel van de toetredingsaudit toetst de Certificerende Instelling of uw onderneming invulling heeft gegeven aan een antidiscriminatiebeleid. Hierbij wordt gekeken naar zes vormvereisten.

Het beleid ter voorkoming van discriminatie moet:

  1. door de directie zijn vastgesteld
  2. regelmatig getoetst en onderhouden worden
  3. bekend zijn bij alle vaste medewerkers
  4. actief ingevuld worden door een stappenplan of een lijst met actiepunten om discriminatie tegen te gaan
  5. vast onderdeel uitmaken van de opleiding van de vaste medewerker
  6. een klachtenprocedure bevatten voor zowel medewerkers als uitzendkracht
  7. het beleid wordt actief uitgedragen richting opdrachtgevers.

Hier vindt u suggesties voor de invulling van deze vormvereisten.