ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat is het doel van het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’?

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie-Roemer in 2020. Het beoogt een betere regulering in de uitzendbranche, door malafide uitzenders te weren en bonafide uitzenders meer ruimte te geven. Verder beoogt het de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten te verbeteren en een gelijk speelveld te creëren voor ondernemingen die zich met terbeschikkingstelling van arbeid bezighouden.