ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Masterplan arbeidsmigratie: Van goed naar beter

 

Iedere dag werken er naar schatting zo’n 850.000 arbeidsmigranten in Nederland. Zij plukken tomaten, werken op het land, sorteren pakketjes, bouwen huizen et cetera. Samen leveren ze een essentiële bijdrage aan de economie en aan de samenleving.

Iets minder dan de helft van de arbeidsmigranten werkt en woont hier via een uitzendbureau. Dit bleek uit in 2023 uitgevoerd onderzoek. In de meeste gevallen gaat dit goed. Het merendeel van deze groep gaat iedere dag veilig aan het werk, is goed gehuisvest en krijgt het salaris correct uitbetaald. Maar het gaat te vaak mis. Malafide uitzendbureaus hebben te veel mogelijkheden om te sjoemelen. Met salarissen en met huisvesting bijvoorbeeld. Schrijnend voor de mensen die het treft. Het is ook een probleem voor gemeenten die te maken hebben met misstanden op de woningmarkt. Het is ook niet goed voor uitzendbureaus die het wél goed willen doen, zoals ABU-leden.

Waar maakt de ABU zich sterk voor?

De ABU maakt zich daarom sterk voor betere regulering, controle en handhaving van de uitzendbranche. Zo presenteerden we in 2020 het Veertienpuntenplan voor meer kwaliteit in de branche. Dit is een eigen kwaliteitsagenda met als kern: een harde aanpak van malafide uitzenders, strenge selectie bij de poort en 100% controle en handhaving en meer kwaliteit bij de eigen leden. Dit laatste leidde onder meer tot het plan Kwaliteitsimpuls arbeidsmigranten uit 2020.

In het najaar van 2020 presenteerde het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (commissie-Roemer) aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Twaalf daarvan hebben direct betrekking op de uitzendbranche. Een aantal andere aanbevelingen is gericht op o.a. gemeentes, huisvesters en overheidsinstanties. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. ABU-leden hebben niet stil gezeten.

Programmatische aanpak

We zijn we er nog niet. Daarom presenteerden we begin 2023 ons masterplan Van goed naar beter met daarin onze plannen voor de komende jaren. De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid Karien van Gennip, heeft deze plannen toentertijd in ontvangst genomen. De plannen zijn gericht op het ondersteunen van de leden bij de invulling van hun goede werkgeverschap, op het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten, op de kwaliteit van huisvesting en de aanpak van misstanden. Ook willen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de rol van zorgvuldig geregisseerde arbeidsmigratie als een van de oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt.

Kritische blik van buiten naar binnen

Er is een Reflectie-platform geïnstalleerd bestaande uit vertegenwoordigers van publieke en private partijen in het netwerk, zoals belangenbehartigers, onderzoekers, overheden, kennisinstellingen en handhavers. Deze organisaties is gevraagd kritisch van buiten naar binnen te kijken als het gaat om de uitvoering van het masterplan. Tegelijkertijd is de ABU in de gelegenheid dilemma’s bespreekbaar te maken die bij de uitvoering van de projecten worde ervaren.

Oproep samen een vuist te maken

Veel gaat goed en het moet nog veel beter. ABU-leden nemen hun verantwoordelijkheid voor meer kwaliteit en zijn daarop aanspreekbaar. Maar we kunnen het niet alleen. We roepen gemeenten, werkgevers, vakbonden, inspectie en het kabinet daarom op om samen met ons een vuist te maken om misstanden in de uitzendbranche hard aan te pakken. Alle internationale medewerkers moeten we behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Periodieke updates voor leden

Met periodieke updates worden de leden geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten. Een overzicht van de updates is te vinden op Mijn ABU. Er wordt op dit moment gewerkt aan een overzicht met de resultaten van het masterplan in 2023.

Activiteitenplan 2024

In deze bijlage is het activiteitenplan voor 2024 op A4 in een blokkenschema inzichtelijk gemaakt.