ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die uitzenders maken voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Het doel van de subsidieregeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De regeling is opengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag loopt per studiejaar. De aanvraag kan digitaal worden ingevuld en u hebt geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan nu al in uw bezit, zoals de praktijkleerovereenkomst.

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Een tweede doelgroep zijn studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel. Tot slot is de regeling bedoel voor wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Doelgroepen van de regeling

De doelgroepen waarvoor de subsidieregeling van toepassing is zijn:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
  • Mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • Hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Let op: De regeling is niet direct toepasbaar door uitzendondernemingen, omdat zij zelf (vaak) geen leerbedrijf zijn. Wel kunt u als uitzendonderneming door uw inleners gemachtigd worden. Zo kunt u de regeling aanvragen voor het Erkend Leerbedrijf. Uitzendondernemingen kunnen ook de administratie voeren. U kunt daarom als uitzendonderneming door een overeenkomst met de opdrachtgever afspraken maken over de verdeling van de subsidie.

Actuele scholingsvouchers en subsidieregelingen

Blijf op de hoogte van subsidieregelingen en scholingsvouchers. Stichting Doorzaam houdt een actueel overzicht bij.

Gerelateerde artikelen