ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verzuimbeleid Vast

Het verzuimbeleid bestaat uit duidelijke, vastgelegde afspraken over ziekmelding, verzuimbegeleiding en re-integratie: welke stappen er genomen worden als een werknemer ziek is. De rechten en plichten van zowel de werkgever als de zieke werknemer worden opgenomen.

Verzuimbeleid concreet

Het verzuimbeleid moet bekend zijn bij alle werknemers. Met het beleid is verzuim niet volledig te voorkomen: iedereen is wel eens ziek. Maar een actief beleid levert veel op:

  • Het zorgt voor betere voorbereiding op vervanging bij ziekte.
  • Re-integratie wordt tijdig opgepakt.
  • Loondoorbetaling bij ziekte kan tot een minimum worden beperkt.
  • Het terugdringen van langdurig verzuim helpt de kosten voor arbeidsongeschiktheid in de hand te houden (premie WIA).

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het verzuimbeleid. Het beleid wordt vaak opgesteld door de afdeling personeelszaken, in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts.