ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Er valt wat te kiezen

Nog twee nachtjes slapen en we mogen weer naar de stembus, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen zijn ook voor de uitzendbranche reuze relevant, want lokale publieke belangen zijn steeds vaker thema’s voor uitzendondernemers. Zeker op het terrein van werk en inkomen. Sterker nog, uitzendondernemers zijn een belangrijke partner voor elk gemeentebestuur.

Sinds de decentralisatie van het beleid rondom werk en inkomen ligt het zwaartepunt bij de gemeenten. De (financiële) belangen voor hen zijn groot. Gemeenten maken beleid. Daar staan kandidaten ingeschreven en zijn budgetten beschikbaar en bovenal: lokaal is het werk voorhanden. Voor de arbeidsmarkt geldt: minder Den Haag en meer regio.

Een van de grootste lokale sociale problemen is uitsluiting en armoede. Een van de beste medicijnen is werk. Juist op dat punt wil de uitzendbranche een partner van de gemeente zijn. Uitzenders kunnen helpen om mensen met schuldenproblemen op te sporen en, éénmaal weer arbeidsfit, bieden uitzenders de kortste weg naar werk en leveren zo een bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Ook het vraagstuk van arbeidsmigratie ligt grotendeels op het bordje van gemeentebesturen. Om onze economische groei op peil te houden, is instroom van arbeidsmigranten broodnodig. Dat gaat gepaard met een groeiende behoefte aan huisvesting. Op dit moment is er een groot tekort aan woningen voor arbeidsmigranten. Nieuwe colleges moeten straks met concrete plannen komen om in deze behoefte te voorzien. De uitzendbranche denkt en doet graag mee.

Uitzenders hebben dus veel te winnen of te verliezen bij de komende verkiezingen. Wij zullen als ABU onze aandacht meer en meer op de regio gaan richten. Als partner van gemeenten voor het oplossen van lokale sociale vraagstukken. Maar eerst volgt woensdag de gang naar de stembus. Bedenk dus dat er wat te kiezen valt.