ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Samen werken voor werk: oplossing én uitdaging

Het CBS kwam deze week met de nieuwste werkloosheidscijfers. Vorige maand telde Nederland nog 353.000 geregistreerde werklozen. Daarmee is de werkloosheid ten opzichte van begin 2014 (699.000) bijna gehalveerd. Het minder goede nieuws is dat de werkloosheid al een halfjaar niet meer verder daalt. Toch is er wel steeds meer werk. Het aantal mensen tussen de 15 en 75 jaar met betaald werk neemt met gemiddeld 20.000 per maand toe.

De cijfers schetsen de uitdaging waar we voor staan. Groeiende werkgelegenheid, toenemende krapte op de arbeidsmarkt en meer dan één miljoen werkzoekenden langs de kant. Om de arbeidsmarkt draaiende te houden, raken we steeds meer aangewezen op de moeilijker te bemiddelen kandidaten van UWV en gemeenten.

Het is om die reden dat de ABU, Cedris, NRTO en OVAL de handen ineen hebben geslagen in de alliantie Samen werken voor werk. De alliantie heeft als doel om meer mensen aan de slag te helpen. Samenwerking van UWV en gemeenten met sociale werkbedrijven, uitzenders, opleiders en re-integratiebedrijven helpt meer mensen aan het werk, omdat er maatwerk geleverd kan én moet worden. Maatwerk is nodig, want de groep die langs de kant staat is heel divers: werkzoekenden met een beperking, langdurig werklozen, statushouders en oudere werkzoekenden.

Ooit was het minister Wim Albeda van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die zei ‘In een crisis vliegen werknemers er met duizenden tegelijk uit, daarna moet je ze één voor één weer terugbrengen naar de arbeidsmarkt’. Die wijsheid geldt vandaag de dag voor eenieder die allang niet meer heeft kunnen participeren. Want de afstand tussen ‘baan en bak’ wordt steeds groter.

Samenwerken is dan een oplossing, gebruikmaken van elkaars expertises om zo te komen tot optimale werkgeversdienstverlening en maatwerk richting kandidaat. Zo realiseren UWV, gemeenten en leden van de alliantie samen de kortste weg naar werk.