ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Pensioenakkoord biedt nieuw perspectief voor uitzendsector

ABU-congres-image-v1-colour

Het zal u niet zijn ontgaan dat na 10 jaar overleg tussen sociale partners en kabinet er nu eindelijk een conceptakkoord ligt over de vernieuwing van het Pensioenstelsel. Het is een afgewogen akkoord dat perspectief biedt voor alle generaties. In de media is terecht volop aandacht geweest voor dit akkoord en zijn gevolgen.

Het akkoord biedt ook perspectief voor de uitzendsector. Al geruime tijd zijn we als sociale partners in overleg over een nieuwe pensioenregeling voor StiPP, het pensioenfonds voor de flexbranche. Dat overleg vlotte niet, omdat de vormgeving van een nieuw uitzendpensioen mede afhankelijk is van het landelijk akkoord, dat maar niet kwam.

De nood is hoog: de oude Basis- en Plusregeling van StiPP worden steeds meer onuitvoerbaar. Maar veel belangrijker: de ABU staat voor Goed Werkgeverschap en wil daarom komen tot een betere pensioenregeling. In het ABU-beleidsplan hebben we ons uitgesproken voor een verantwoorde verkorting van de wachttijd en een leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw: voor iedere werknemer, jong of oud, zou dezelfde premie moeten worden ingelegd.

Het landelijk pensioenakkoord biedt steun aan deze doelstellingen van de ABU. In het akkoord is opgenomen dat de doorsneesystematiek zal worden afgeschaft. Dit betekent dat een leeftijdsonafhankelijke premie de norm zal gaan worden in Nederland. Uiteraard zijn wij hier blij mee.

Voor wat betreft de wachttijd is in het pensioenakkoord bevestigd dat de sociale partners in de uitzendsector net zoals in andere sectoren zelf over de wachttijd gaan. Lange tijd leek een zorgvuldige afweging onmogelijk gemaakt te worden. Politiek ingrijpen in de wachttijd in onze sector hing boven de markt. Gelukkig is dat van tafel. Dit betekent wel dat wij nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

De ABU wil een verantwoorde verkorting van de wachttijd. Zorgvuldigheid en maatwerk zijn belangrijk. Wij hebben immers veel werknemers die slechts gedurende korte tijd uitzendwerk verrichten. Geheel afschaffen van de wachttijd ligt daarom niet voor de hand. Dat leidt tot een enorme toename van het aantal ‘snipperpensioentjes’, gepaard gaande met een grote stijging van de uitvoeringskosten, wat weer ten koste gaat van de pensioenopbouw. Kortom, slecht voor de werknemer.

We zijn daarom bezig met een groot onderzoek naar de gevolgen van een verkorting van de wachttijd voor werknemers, werkgevers en StiPP, op basis waarvan we verantwoorde besluiten kunnen nemen: op naar een pensioenakkoord voor onze sector!

Gerelateerde artikelen