ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Slag om payrollpensioen nog niet gestreden

Uitzendkrachten: alle leeftijden

Maandag 20 mei jl. is in de Eerste Kamer gesproken over de positie van payrollwerknemers via de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en het ontwerpbesluit Adequaat pensioen payroll. Het ontwerpbesluit verplicht de payrollondernemer, als de inlener een pensioenregeling kent, ook een pensioenvoorziening te treffen voor de payrollwerknemer, een pensioenvoorziening met een verplichte werkgeversbijdrage gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland.

Net als onder meer VNO-NCW heeft de ABU forse principiële kritiek geuit op dit ontwerpbesluit via de internetconsultatie. Het besluit treedt in de onderhandelingsvrijheid van de sociale partners. Ook heeft de ABU gewezen op de uitvoeringsproblematiek en de ongelijkheid die blijft bestaan tussen werknemers.

Deze kritiek heeft effect gehad. Minister Koolmees heeft de invoering van het ontwerpbesluit met één jaar uitgesteld tot 2021. Maar belangrijker is nog dat er ook wijzigingen zullen komen in het ontwerpbesluit. Dit besluit zal eind mei bij het parlement aanhangig worden gemaakt via de voorhangprocedure, waardoor een parlementaire behandeling tot de mogelijkheden behoort.

De inhoud van de wijzigingen is nog niet bekend, maar wellicht dat het opvallend milde oordeel van de minister over een regeling die is getroffen in de sector Gemeenten een vingerwijzing geeft.

Bij de gemeenten is afgesproken dat de payrollwerknemer vanaf dag 1 in de plusregeling van StiPP komt. Daarnaast ontvangt de payrollwerknemer een toeslag van 7% van zijn salaris. Met deze regeling wordt gelijkwaardigheid gecreëerd met de werknemer bij de gemeenten die pensioen opbouwt via Abp. De regeling is eenvoudig in de uitvoering en biedt daarnaast keuzevrijheid aan de werknemer: hij kan de toeslag naar eigen wens gebruiken voor pensioen of andere zaken.

Een wijziging analoog zoals de oplossing bij de gemeenten, met aanmelding bij StiPP en een toeslag afhankelijk van de regeling bij de inlener, zou een stap in de goede richting betekenen.

De ABU heeft via de internetconsultatie gepleit voor een nog eenvoudiger systeem: een toeslag op het loon van de payroller gelijk aan de werkgeversbijdrage pensioen bij de inlener. Met deze oplossing ontstaat er een volledig gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket met volledige keuzevrijheid voor de payrollwerknemer, die daarnaast ook nog eens goed uitvoerbaar is.

Gerelateerde artikelen