ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stappen zetten naar een nieuwe pensioenregeling

Uitzendkrachten-pensioenregeling

De huidige pensioenregeling voor uitzendkrachten is al een aantal decennia oud en sluit niet meer aan op de praktijk van vandaag. “Vandaar dat we nu onderzoeken wat nodig is om tot een nieuw, goed pensioen voor de uitzendbranche te komen,” zegt Dennis Mortier, ABU-bestuurslid en directeur van Consolid.

Aan de huidige pensioenregeling kleven een aantal forse nadelen, vertelt Mortier. “Ten eerste geldt er een wachttijd van 26 weken, waarna een uitzendkracht pas pensioen gaat opbouwen. Niet alleen willen we de zaken voor de uitzendkracht beter regelen, de wachttijd kan ook ongewenst gedrag in de hand werken. Door bijvoorbeeld continu nieuwe dienstverbanden aan te gaan, kan de pensioenverplichting worden ontlopen. Met als gevolg dat er nooit premie afgedragen hoeft te worden en de kostprijs laag blijft. Dat is uiteraard een ongewenste situatie.”

Eenduidiger regeling nodig

Een tweede nadeel van de huidige pensioenregeling noemt Mortier de verdeling in een basis- en plusregeling. “Nu nemen uitzendkrachten na de 26 weken wachttijd automatisch deel aan de basisregeling, om vervolgens na 52 weken pensioen opgebouwd te hebben over te gaan naar de plusregeling. De verschillen zijn echter lastig uit te leggen of te begrijpen. Een eenvoudigere en eenduidigere regeling is nodig. Bovendien, en dat is direct het derde nadeel, blijkt de basisregeling in de praktijk weinig inhoud te hebben. De lage premie wordt nu eigenlijk volledig opgegeten door kosten van de pensioenuitvoerder.”

 

“Als branche zijn we absoluut bereid stappen te zetten voor een goede en eenvoudige pensioenregeling.” – Dennis Mortier

 

Tot slot is er in Nederland nog een ander probleem. Zo hebben veel uitzendbureaus last van de groei aan zelfstandigen in lager beloonde functies. Mortier: “Opdrachtgevers kiezen regelmatig voor een zzp’er, omdat ze een lagere prijs vragen. Deze zelfstandigen hebben geen verplichting om bijvoorbeeld een pensioen op te bouwen en kunnen daardoor hun prijzen laag houden. Een onverstandige en ongewenste situatie, waar de overheid oog voor zou moeten hebben. De oplossing? Een andere inrichting van het pensioenstelsel, met een basispensioenverplichting voor iedereen.”

Maar niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor een betere inrichting van de pensioenregelingen, stelt Mortier. “Werkgevers en werknemers moeten samenwerken en wellicht beiden concessies doen. Het is een delicaat onderwerp, omdat de pensioenregeling direct van invloed is op de prijs van ons product. We moeten geen ondoordachte keuzes maken. Vandaar dat de ABU nu, samen met de vakbonden, kwalitatief en kwantitatief onderzoek doet naar de mogelijke oplossingen, de eventuele consequenties en het draagvlak. Daarnaast hebben we tijdens de cao-onderhandelingen met de vakbonden de eerste handreikingen gedaan. Wat we zelf kunnen regelen, regelen we graag zelf. Als branche zijn we absoluut bereid om stappen te zetten, met als doel om te komen tot een goede en eenvoudige pensioenregeling voor alle uitzend- en payrollkrachten.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen