ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verbeterde pensioenregeling uitzendkrachten

In overleg met de sociale partners willen we komen tot een nieuwe en betere pensioenregeling voor de sector. Deze nieuwe pensioenregeling moet de huidige Basisregeling en Plusregeling gaan vervangen.

De nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten zou wat de ABU betreft de volgende kenmerken moeten hebben:

  1. één uniforme regeling die in de plaats komt van de huidige basis- en plusregeling;
  2. een individuele beschikbare premieregeling, net als de huidige regelingen;
  3. handhaving van de minimumleeftijdsgrens van 21 jaar;
  4. een regeling met een substantieel kortere wachttijd. Uitgangspunt daarbij is 8 weken, maar ook een wachttijd van 0 weken wordt, mits dit verantwoord is, niet bij voorbaat uitgesloten;
  5. een leeftijdsonafhankelijke premie, zoals overeengekomen in het landelijk pensioenakkoord, en waaraan zowel werkgever als werknemer aan bijdragen;
  6. het relevante salaris wordt zo geformuleerd dat het eenvoudig uitlegbaar is, waardoor er minder discussie is bij de uitvoering;
  7. met een passende en werkbare voorziening voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid.

Gerelateerde artikelen