ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De lijstjes van Kim Putters

Er is eindelijk licht in de tunnel van de kabinetsformatie. Kim Putters heeft als informateur de politieke basis gelegd voor een nieuwe coalitie. We zijn op weg naar een zogenaamd ‘programkabinet’. Het is belangrijk dat er nu snel een nieuw kabinet komt. Er liggen grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om concrete afspraken en een kabinet dat deze vraagstukken effectief ter hand neemt. Denk aan wonen, zorg en de energietransitie.

Na de politieke basis moet er nu een programmatische basis worden gelegd. De agenda daarvoor viel op te maken uit het eindverslag van Kim Putters. Het bevat onderwerpen als asiel en migratie, volkshuisvesting, vestigingsklimaat en bestaanszekerheid. Stuk voor stuk belangrijke thema’s die op hoofdlijnen worden uitgewerkt.

Met enige verbazing constateerde ik dat het onderwerp ‘werk en arbeidsmarkt’ op dat lijstje ontbrak. Want hoe groot de maatschappelijke opgaven ook zijn, zonder mensen gaan we het niet redden. Juist nu we moeten veranderen is de arbeidsmarkt krapper dan ooit. Voor de uitvoering van alle nieuwe plannen is een goed werkende arbeidsmarkt broodnodig én vooral gerichte (economische) keuzes.

Nu ‘werk en arbeidsmarkt’ het lijstje van Putters niet hebben gehaald, is het straks aan de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om er, samen met de Tweede Kamer, invulling aan te geven. De positieve kant daarvan is dat het perspectief biedt voor hetgeen de SER adviseert, namelijk om ‘meer ruimte te bieden voor betrokkenheid van de samenleving bij de beleidsvorming’. Een nieuw programkabinet dat zich sterker focust op de concrete beleidsdoelen (wat) en minder op het hoe. Dat lijkt me goed nieuws én kansrijk voor de Polder.

Tegelijk lees ik in het verslag van Putters dat er nog een andere lijst komt. Eén met thema’s waarop de fracties een eigen koers mogen varen en bezien moet worden hoe met deze verschillen om te gaan. Ik hoop dat de arbeidsmarkt niet op die lijst van Putters terechtkomt. Juist voor het thema ‘arbeidsmarkt en werk’ zijn dringend concrete beleidsdoelen nodig. Doelen voor een duidelijke gemeenschappelijke agenda voor Nederland. Doelen die de grote transities waar Nederland voor staat serieus nemen.

Nu maar hopen dat het voor de arbeidsmarkt nog goed komt met het lijstje van Putters.

Gerelateerde artikelen