ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inschrijving UBO-register van start

Vanaf 27 september jl. tot 27 maart 2022 kunt u zich inschrijven in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Een UBO is een persoon die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie heeft, door eigenaarschap of stemrecht (direct en indirect). Zijn er geen UBO’s aan te wijzen via deze criteria, dan wordt automatisch het leidinggevend personeel aangemerkt als UBO.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten.

De Kamer van Koophandel beheert het register en nodigt bestaande organisaties uit om in te schrijven. U hoeft de uitnodiging niet per se af te wachten. Inschrijven kan online en is verplicht voor de volgende rechtsvormen: niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, rederijen, Europese naamloze vennootschappen (SE), Europese coöperatieve vennootschappen (SCE), Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

Meer informatie : www.kvk.nl/ubo

Gerelateerde artikelen