ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over de juiste premieafdrachten bij eigenrisicodragen

Als eigenrisicodrager draagt u ook premies af over de ZW-uitkeringen ZW die u uitvoert. Weliswaar is de ZW-uitkering inkomen uit vroegere dienstbetrekking (de groen tabel wordt toegepast): toch moeten er premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. De vraag is dan hoe hoog deze premies moeten zijn.

De premie Aof is een landelijke premie voor alle werkgevers gelijk. Daarover kan dus geen misverstand bestaan. Maar voor de Whk-premie is dit minder duidelijk. De premies die aan de Whk moeten worden afgedragen over het loon zijn immers per werkgever verschillend: ze zijn afhankelijk van het schadeverleden. Bij eigenrisicodragen ZW en/of WGA is de schade van ZW-uitkeringen die door UWV zijn uitgekeerd nihil. Dit betekent dat ook de Whk-premie over de ZW-uitkering zelf in dat geval nhil zal zijn. De werkgever moet over de uitbetaalde uitkeringen immers dezelfde premies afdragen als voor de eigen medewerkers.

Dat de eigenrisicodrager over de ZW-of WGA uitkering dezelfde premies moet afdragen als over het loon van de eigen medewerker blijkt onder andere uit de Nota van Wijziging bij de Verzamelwet SZW 2013 en de toelichting in de Nota van Wijziging op dit artikel (blz. 20).

De eigenrisicodrager kan zelf de uitkering op grond van de ZW of de WGA uitbetalen aan de werknemer. Ingeval de eigenrisicodrager dit doet, is hij dezelfde premies verschuldigd over deze uitkeringen als over het loon dat hij betaalt aan zijn werknemers tijdens de dienstbetrekking. In geval het UWV deze uitkeringen betaalt via de werkgever (de «werkgeversbetalingen») is […], geregeld dat de werkgever de sectorpremie en de gedifferentieerde premie WGA is verschuldigd en niet de gemiddelde sectorpremie respectievelijk de vervangende gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas [..]. Om misverstanden te voorkomen wordt dit ook geregeld voor de uitkeringen die de eigenrisicodrager betaalt aan de werknemers die bij hem in dienst zijn of in dienst zijn geweest.

Nota bene: het wil wel eens voorkomen dat de Belastingdienst een nieuw LH-nr aanmaakt. Namelijk als niet expliciet om een subnummer voor loonheffingen wordt gevraagd. Dat kan betekenen dat u alsnog andere premies moet afdragen. Het is dus zaak om hier goed op te letten bij een aanvraag van een extra subnummer.

Gerelateerde artikelen