ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verkennende inspecties Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

In aanloop naar de mogelijke invoering van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie voert de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) verkennende inspecties uit. Deze inspecties zijn gericht op de wijze waarop er aandacht wordt besteed aan het voorkomen van discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces. U kunt hiervoor een uitnodiging ontvangen.

De NLA voert de verkennende inspecties uit om beter zicht te krijgen op de werkprocessen en systemen die in het kader van de werving en selectie op dit moment al worden gebruikt. Bij een verkennende inspectie komt de NLA bij u langs. U wordt gevraagd een toelichting te geven over uw antidiscriminatiebeleid en er zal een presentatie worden gegeven door de NLA over de verplichtingen vanuit het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Gelet op het verkennende karakter van het bezoek zet de NLA geen handhavingsinstrumenten in. De lidmaatschapseisen van de ABU t.a.v. antidiscriminatie zijn niet één op één gelijk aan de eisen van het wetsvoorstel. Mogelijk krijgt u dus suggesties ter verbetering.

Als op 27 februari a.s. het wetsvoorstel niet wordt aangenomen in de Eerste Kamer, dan zal de NLA de uitnodigingen voor de verkennende inspecties intrekken.

Gerelateerde artikelen