ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Naar een strategisch migratiebeleid

Vorige week verscheen de jaarrapportage arbeidsmigratie. Maar liefst vijf ministers en twee staatsecretarissen ondertekenden de brief. Het toont het brede belang van het vraagstuk. Het is een zeer lezenswaardig document voor iedereen die zich hiermee bezighoudt.

De jaarrapportage volgt op de publicatie van het advies van Roemer iets meer dan een jaar geleden. Het schetst hoe het staat met de uitwerking van de aanbevelingen op voor onder andere werk, registratie en huisvesting. Na lezing kan de conclusie niet anders zijn dan dat er (ambtelijk) heel veel werk is verzet en dat er nog heel veel werk moet worden verzet. Immers arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling in Nederland.

In dezelfde week verscheen ook het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Met een opvallend positieve passage over arbeidsmigratie. Het nieuwe kabinet wil meer grip krijgen op arbeidsmigratie en overweegt te gaan werken met richtgetallen naar Duits voorbeeld. Tegelijkertijd wordt de blik verlegd naar buiten de Europese Unie.

Ik ben blij met deze positieve kijk op arbeidsmigratie. Natuurlijk moeten we voortvarend werk maken van de aanbevelingen van Roemer. Ook de ABU. Maar er is meer en daar heeft dit nieuwe kabinet gelukkig oog voor. Want onze arbeidsmarkt en de inzet op brede welvaart vragen om een meer strategisch gericht migratiebeleid. Daar riep de Adviescommissie Vreemdelingenzaken eerder dit jaar ook toe op. Wat mij betreft moet dat beleid ruimhartig zijn en beter inspelen op huidige en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt.

Dat is broodnodig, maar voor velen vloeken in de kerk. Want het onderwerp is buitengewoon gevoelig. Daarom moeten we het er juist over hebben: alleen in dialoog houden we draagvlak voor arbeidsmigratie. Goed dat het kabinet het onderwerp zo adresseert. Want één ding is absoluut duidelijk. Arbeidsmigratie is onmisbaar voor Nederland én voor het realiseren van de ambities van het coalitieakkoord.

Gerelateerde artikelen