ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Pacta sunt servanda

Het houden aan je afspraak is iets vanzelfsprekends. Denk bijvoorbeeld aan een afspraak die je als ouder maakt met je kind of een afspraak die je als leerkracht maakt met je leerling. Ik geef toe, ik ken situaties waarin het voorgaande niet (altijd) opgaat.

Van een overheid verwacht ik echter wel dat zij zich aan haar afspraken houdt. Zo ook op het terrein van wetgeving. Terugwerkende kracht aan nieuwe fiscale wetgeving verbinden, is not done. Tenzij. Over dit tenzij hieronder meer.

Gisteren hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en diverse andere (markt)partijen een pamflet overhandigd aan de vaste Tweede Kamercommissie van Financiën. Dit pamflet betreft een oproep om de aanpassing van de 30%-regeling voor buitenlandse medewerkers niet voor bestaande gevallen te laten gelden. De ABU onderschrijft dit pamflet.

De 30%-regeling is in het leven geroepen om (buitenlands) talent tijdelijk naar Nederland te halen. Deze fiscale regeling is van groot belang voor veel bedrijven en instellingen. Het levert een positieve bijdrage aan onze economie.

Terughoudendheid bij gebruik van terugwerkende kracht is een absolute must. Slechts bij wijze van (hoge) uitzondering kan terugwerkende kracht aan een fiscale maatregel worden gegeven. Maar dan moet er wel sprake zijn van een bijzondere situatie. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan omvangrijk misbruik of oneigenlijk gebruik van een fiscale regeling. Of als er een omissie moet worden hersteld. Of als sprake is van een plotseling acuut probleem dat een snelle voorziening vereist. Van dit alles is in het geval van de 30%-regeling geen sprake.

Van de overheid mag je verwachten dat zij zich houdt aan haar afspraken, ofwel Pacta sunt servanda. Bedrijven en burgers moeten daarop kunnen vertrouwen. Ons economische systeem is gebaseerd op vertrouwen. Zo blijkt maar weer afgelopen maandag uit een gepubliceerd CBS-onderzoek.

Gerelateerde artikelen