ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Arbeidsmigratie

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Rondetafelgesprek en Commissiedebat Arbeidsmigratie

Wanneer: maandag 28 juni en woensdag 7 juli

Waar: Tweede Kamer (live te volgen: Rondetafelgesprek en Commissiedebat)

Vandaag – maandag 28 juni – staat een rondetafelgesprek over uitzendbureaus gepland. Aanleiding hiervoor zijn de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Op het programma staan drie gespreksronden met werkgevers (inleners), uitzendbureaus en handhavers. De Kamerleden willen meer inzicht krijgen in de werkwijze van uitzendbureaus, hun verantwoordelijkheden t.a.v. uitzendkrachten en de verantwoordelijkheid van verschillende ketenpartners.

Vervolgens zal de Kamercommissie op woensdag 7 juli debatteren met minister Koolmees (SZW) over arbeidsmigratie. Hierbij zal naar verwachting worden gefocust op de stand van zaken van de uitwerking van de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Mogelijk zal de Kamer aandringen op een spoedige uitwerking en omzetting van het advies in wetgeving.


Wat vindt de ABU?

De ABU steunt het advies van het Aanjaagteam, maar merkt op dat er te veel nadruk is op de uitzendbranche en te weinig verantwoordelijkheid voor andere partijen in de keten. Daarom is het positief dat de Kamer nu oog heeft voor de verantwoordelijkheid van de verschillende ketenpartners en naast uitzenders ook werkgevers (inleners) en handhavers heeft uitgenodigd voor het rondetafelgesprek.

Meer werk- en inkomenszekerheid voor arbeidsmigranten

De ABU vindt het belangrijk om de werk- en inkomenszekerheid van arbeidsmigranten te vergroten. In de ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten is daarom opgenomen dat arbeidsmigranten in het land van herkomst moeten worden geïnformeerd over het aantal uren dat minimaal wordt gewerkt en het brutoloon. De ABU wil de inkomenszekerheid van arbeidsmigranten vergroten en is aan het onderzoeken of en hoe een vorm van gegarandeerd loon (zoals voorgesteld door het Aanjaagteam) kan worden gerealiseerd.

Goede huisvesting van arbeidsmigranten

De ABU hecht aan een fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Hierbij is belangrijk dat arbeidsmigranten bij voortijdig wegvallen van werk de ruimte krijgen om een nieuwe verblijfsplaats te regelen. Daarom is in de bovengenoemde Fair Empoloyment Code opgenomen dat arbeidsmigranten in dat geval minimaal vijf nachten de huisvesting kunnen huren. Om dakloosheid van arbeidsmigranten te voorkomen, heeft de ABU de wens om arbeidsmigranten – na een dienstverband van een jaar – minimaal een maand de tijd te geven om een nieuwe verblijfsplaats te vinden.

Meer kwaliteit in de uitzendbranche

De ABU is voorstander van een certificeringsplicht voor uitzenders en anderen die personen ter beschikking stellen. Certificering zal meer transparantie en kwaliteitsverbetering in de uitzendbranche meebrengen. Tegelijkertijd pleit de ABU voor een sluitende aanpak waar voldoende en effectieve overheidshandhaving een cruciaal onderdeel van uitmaakt. Dit betekent: (i) voldoende en proactieve controles door de Inspectie SZW en andere publieke handhavers (o.a. op de naleving van de certificeringsplicht), (ii) instrumenten voor de publieke handhavers om malafide ondernemers effectief van de markt te weren (zoals een bestuursrechtelijk bestuursverbod) en (iii) meer publiek-private samenwerking om de inspectiecapaciteit gerichter in te zetten.

Gerelateerde artikelen