ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie ABU op Programmarapportage uitzendbureaus 2020-2022

Deze week bracht de Arbeidsinspectie haar Programmarapportage over uitzendbureaus uit. Dit programma richt zich op situaties waar de risico’s op oneerlijk, ongezond en onveilig werk het grootst zijn. Uit de rapportage blijkt dat de Arbeidsinspectie veel overtredingen heeft geconstateerd bij uitzendorganisaties en inlenende bedrijven, vooral wat betreft arbeidsmigranten. De ABU – en zijn leden – staan voor goed werkgeverschap en vindt dat elke vorm van malafiditeit hard moet worden aangepakt. Wij pleiten al geruime tijd voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit bij de Inspectie. Malafiditeit kan immers alleen adequaat worden aangepakt door een overheid die daar stevig tegen optreedt.

Verhoging pakkans bij overtredingen

In de uitzendsector zijn ruim 16.000 bedrijven actief. In het kader van dit programma heeft de Arbeidsinspectie 246 uitzendbureaus in drie jaar tijd bezocht. Dit betekent dat de pakkans voor malafide uitzendorganisaties bijna te verwaarlozen is.

In de komende jaren zal de inspectiecapaciteit met 90 fte worden uitgebreid vanwege de invoering van het certificeringsstelsel. Om misstanden daadwerkelijk effectief aan te kunnen pakken, is een verdere uitbreiding van de inspectiecapaciteit wat de ABU betreft noodzakelijk, zodat de pakkans echt wordt vergroot en er een afschrikwekkend effect ontstaat.

Verbetering positie van arbeidsmigranten

De ABU hecht veel belang aan het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten. Wij nemen hiervoor onze verantwoordelijkheid en zetten concrete stappen. Zo heeft de ABU in 2020 het 14-pluntenplan gepresenteerd, waarin wordt ingezet op meer kwaliteit, meer transparantie in de branche, meer zekerheid voor uitzendkrachten én opdrachtgevers en meer ruimte voor bonafide uitzendondernemers. Inmiddels zijn in de CAO voor Uitzendkrachten afspraken gemaakt om de inkomenszekerheid van deze groep te vergroten en zijn afspraken gemaakt over langere huisvesting na het verlies van werk. Met het Masterplan Van goed naar beter worden verdere stappen gezet in het realiseren van goed werkgeverschap, aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten en de beschikbaarheid van huisvesting. Om misstanden aan te pakken, werkt de ABU ook samen met de Arbeidsinspectie. Een succesvol voorbeeld is het Fieldlab GoWest, waarin het Openbaar Ministerie, de politie, Arbeidsinspectie, FNV, Glastuinbouw Nederland en de ABU samenwerken. Dankzij de inzet hierin van onder andere onze ABU-leden kon alternatieve huisvesting en werk worden aangeboden aan arbeidsmigranten. Publieke en private partijen bespreken nu hoe deze vorm van ondersteuning breder ontwikkeld kan worden.

Gerelateerde artikelen