ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Tweede Kamer wil aanbevelingen commissie-Roemer integraal overnemen

Vorige week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het adviesrapport van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten van Emile Roemer. Daarbij heeft de meerderheid uitgesproken dat een integrale uitvoering van het adviesrapport wenselijk is. Ook is minister Koolmees (SZW) gevraagd om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de maatregelen voor de korte termijn en de andere aanbevelingen uit te werken. Zo kunnen deze direct na de formatie geïmplementeerd worden.

Of de aanbevelingen daadwerkelijk omgezet worden in beleid, is afhankelijk van de afspraken die na de verkiezingen aan de formatietafel worden gemaakt. Het debat heeft wel laten zien dat er een breed politiek draagvlak is voor de aanbevelingen van de commissie-Roemer. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. Lees het interview met directeur Jurriën Koops hierover.

We zetten een aantal belangrijke moties op en rij die tijdens het debat zijn ingediend en aangenomen of verworpen.

Motie aangenomen: eigen slaapkamer voor arbeidsmigranten
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om één persoon per slaapkamer en minimaal 15 vierkante meter leefoppervlakte per persoon.

De ABU vindt de aanbeveling om alle arbeidsmigranten een eigen slaapkamer te geven sympathiek maar op korte en mogelijk zelfs de middellange termijn niet uitvoerbaar. Er is nu al een enorm tekort van tenminste 120.000 slaapplaatsen. De hoogste prioriteit is nu om het tekort weg te werken. Pas als dat is gerealiseerd, biedt het perspectief. Daarnaast zal één persoon per slaapkamer in de huidige situatie prijsopdrijvend werken, hetgeen niet in het belang is van de arbeidsmigrant.

Een ondergrens van 15 vierkante meter is onwenselijk omdat een aanzienlijk deel van de SNF-locaties niet meer aan de norm zal voldoen. Het gevolg is dat het huisvestingstekort nóg groter in plaats van kleiner wordt. De ABU vindt kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding gelijk moeten oplopen. Dit voorkomt een nog groter tekort en onbetaalbare huisvesting.

Motie verworpen: inhoudingenverbod
De Tweede Kamer heeft een motie verworpen om de uitzondering op het verbod tot inhouden en verrekenen op het WML in te trekken. Het verwerpen gebeurde mede dankzij onze inspanningen.

Motie aangenomen: verplichte certificering
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om bij de uitwerking van een systeem van verplichte certificering eisen rondom integriteit op te nemen en het publiekrechtelijke toezicht te borgen. Dit is in lijn met de wens van de ABU om ondernemers bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel te verplichten om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te dienen waaruit blijkt of er sprake is van een verleden met financiële fraude. Het past ook bij ons pleidooi voor meer toezicht en handhaving vanuit de overheid. Zie ook ons plan Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen