ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werk proof of the pudding nieuwe inburgeringswet

Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Inburgeringswet in werking. Beter dan bij de vorige wetten, moet deze nieuwe wet ervoor zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Alhoewel snel? Het inburgeringstraject duurt drie jaar. Na die tijd zouden nieuwkomers volledig mee moeten draaien in de Nederlandse samenleving. Het liefst via betaald werk. Dit biedt kansen voor de leden van ABU, zou je zeggen. Zeker als je bedenkt dat 25% van de statushouders werkt in een uitzendbaan. Hoe zit het precies?

Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van inburgering. Elke nieuwkomer krijgt een PIP (een persoonlijk plan inburgering en participatie). Onderdeel daarvan is een MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie). Dit laat zien dat de overheid het belangrijk vindt dat inburgeraars kennis maken met de arbeidsmarkt. En hier komen uitzenders om de hoek kijken. Of toch niet?

Vluchtelingenwerk Nederland vertelde onlangs aan ruim veertig geïnteresseerde ABU-leden dat we niet te optimistisch moeten zijn. Gemeentes krijgen veel op hun bord en de aantallen zullen zeker in de eerste periode laag zijn. Dat komt omdat alleen nieuwe inburgeraars, die na 2021 hun status en definitieve woongemeente toegewezen krijgen, instromen in de nieuwe wet. Daarnaast besteden veel gemeentes de inburgeringscursus uit aan één onderwijspartij. Die wordt dan ook verantwoordelijk voor de MAP. Of gemeentes houden dit in eigen huis.

Daarmee missen ze het fijnmazig netwerk bij lokale werkgevers en de specialistische begeleiding en vakgerichte opleidingen die uitzendbureaus kunnen bieden. Ook zijn gemeentes niet verplicht om inburgeraars een werkervaringstraject of iets dergelijks aan te bieden. Vrijwilligerswerk of zelfs sport mag ook.

De ABU vindt dit een gemiste kans. De arbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse migratie achtergrond is laag. Veel te laag. Terwijl de krapte ongekend is.  De ABU en zijn leden willen gemeentes helpen om inburgeraars een grotere kans op duurzaam werk te bieden. Het recept voor succesvolle integratie.

En de ultieme proof-of-the-pudding voor de nieuwe inburgeringswet.

Gerelateerde artikelen