ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbobeleid Flex

Veiligheid uitzendkrachten

Door goede voorlichting aan uitzendkrachten over hoe zij veilig aan de slag gaan bij een inlener, is er minder ziekteverzuim en zijn er minder ongevallen. Aandacht voor preventie werkt!

Het ongevalspercentage onder uitzendkrachten ligt gemiddeld op 9%, voor werknemers in vaste dienst ligt dit rond de 7%.

Tools zoals de arbochecklists helpen uitzendondernemingen de doorgeleidingsplicht goed in te vullen.

Doorgeleidingsplicht: wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om de uitzendkracht te informeren over het arbeidsomstandighedenbeleid. Hij moet goed voorgelicht worden, ingewerkt en de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen.

De figuur hieronder laat zien wat er van de betrokken partijen wordt verwacht.

Video: Veiligheid van uitzendkrachten: wie doet wat?

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

De Arbowet en arboverplichtingen

De verdeling van de verantwoordelijkheden rond werkgeverschap, het arbeidsomstandighedenbeleid van het inlenende bedrijf en de evaluatiegesprekken zijn gebaseerd op de wetten Arbowet en Waadi.

  • De inlenende partij baseert haar arboverplichtingen op de Arbowet en is verantwoordelijk voor de naleving ervan.
  • De uitzendonderneming baseert haar arboverplichtingen op de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en is verantwoordelijk voor de naleving daarvan.

De inlenende partij geeft leiding en houdt toezicht, terwijl de uitzendonderneming een doorgeleidingsplicht heeft.

Leiding en toezicht op de werkplek

Uitzendkrachten werken onder leiding en toezicht van het inlenende bedrijf. De uitzendonderneming heeft geen invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. In het kader van veiligheid op de werkplek regelt de Arbowet dan ook dat het inlenende bedrijf wordt aangemerkt als werkgever. Eigen werknemers en uitzendkrachten moeten onder hetzelfde regime van veiligheid en gezondheid vallen.

Doorgeleidingsplicht

De inlenende partij verstrekt op basis van de Arbowet alle informatie die de uitzendkracht nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De uitzendonderneming is verplicht deze informatie door te geven aan de uitzendkracht voordat deze aan de slag gaat.

RI&E

De opdrachtgever weet zelf het beste welke specifieke risico’s de werkzaamheden in zijn bedrijf met zich meebrengen. Vraag daarom naar het arbodocument of de relevante informatie uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de opdrachtgever. Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen en uit te voeren. In de RI&E staan de arborisico’s beschreven en de maatregelen die zijn getroffen om de risico’s te beperken. Indien dit niet beschikbaar is, kunt u gebruik maken van Arbochecklists. De uitzendkracht moet uiterlijk één dag voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd zijn. Zorg ervoor dat de uitzendkracht begrijpt welke risico’s het werk met zich meebrengt en dat hij op de hoogte is van de maatregelen. Voor verschillende gratis tools om de risico’s te inventariseren en uitzendkrachten goed te informeren kunt u terecht bij DOORZAAM.

Gerelateerde artikelen