ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanpak arbeidsmarktkrapte. Kansen voor ABU-leden

Het kabinet heeft bekendgemaakt welke aanvullende maatregelen er komen voor de aanpak van arbeidsmarktkrapte. Welke maatregelen zijn dit? Wanneer ga je er iets van merken? En welke kansen biedt dit voor ABU-leden?

Het kabinet heeft de ambitie dat mensen hun talenten kunnen ontplooien en de toekomst met vertrouwen tegemoetzien. Dit is een flinke uitdaging. Dat komt door vergrijzing, een stagnerend aantal werkenden én de grote maatschappelijke uitdagingen. Volgens het kabinet moet Nederland accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan. Schaarste van arbeid zet de boel op scherp. In zorg en publieke dienstverlening gaat dit over een afweging tussen efficiëntie en aandacht voor de menselijke maat.  Dat klinkt niet al te best. Maar wat gaat het kabinet doen om het leed te verzachten?

(Meer) werken moet lonen

Het kabinet heeft zes manieren onderzocht om werken lonender te maken. 4% van de werkenden heeft namelijk een zeer hoge marginale druk. Dit betekent dat zij van elke euro die ze extra verdienen, minder dan € 0,30 overhouden. Zo’n 75% van de werkenden houdt tussen de € 0,30-€ 0,60 over van elke euro die ze extra verdienen, omdat ze bijvoorbeeld meer uren gaan werken. Door te sleutelen aan zorgtoeslag, huurtoeslag, arbeidskorting, het tarief van de eerste belastingschijf of heffingskorting kun je de belastingdruk beïnvloeden. Conclusie van deze doorrekeningen laat helaas zien dat er geen gemakkelijke manier bestaat om op korte termijn de marginale belastingdruk te verlagen. Tegenover de mensen die profiteren, staan in elke variant mensen die er juist op achteruitgaan.

Helaas voor alle ABU-leden. Hier hoeven we niet veel van te verwachten. De lastige gesprekken met kandidaten die twijfelen om ja te zeggen tegen een mooie kans bij jullie, blijven voorlopig. Want op korte termijn verandert er niets aan de impact van inkomensveranderingen op huur-, zorg- en/of kinderopvangslag.

Vergroten arbeidsaanbod

Het kabinet heeft als doel om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Het kabinet zet zo breed mogelijk in. Via Breed Offensief, verbetering van de Banenafspraak, de Participatiewet in balans, betere begeleiding van langdurig bijstandsgerechtigden, statushouders, ouderen, het ontsluiten het onbenut arbeidspotentieel en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie moeten meer mensen de stap naar werk maken.

Wat mij opvalt bij het lezen van deze paragraaf is dat het kabinet nog vooral naar de eigen overheidsorganisaties kijkt, zoals gemeenten en RMT’s. ABU-leden worden niet genoemd. Terwijl dit bij uitstek het vakgebied is waar ABU-leden, zoals de leden van de commissie PPS hun maatschappelijke waarde toevoegen. De krapte en de uitdagingen zijn te groot om alleen door publieke partijen opgelost te kunnen worden, dit lukt alleen als publieke en private partijen goed samenwerken. ABU-leden bieden zoveel kansen voor werkzoekenden dankzij opleiding en begeleiding. Maar ook omdat zij steengoed zijn in de gesprekken met werkgevers om hen te overtuigen om een kandidaat aan te nemen, die niet het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten is. Wij zullen als ABU geen kans onbenut laten om deze boodschap te laten horen, of ze het nu willen horen of niet.

Kortom

Het kabinet heeft grote ambities voor het aanpakken van de krapte. De ABU en zijn leden staan te popelen om hieraan bij te dragen.

Gerelateerde artikelen