ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Steun voor initiatiefswetsvoorstel-Karabulut

De ABU steunt het initiatiefwetsvoorstel-Karabulut dat op 9 maart 2021 door de Eerste Kamer is behandeld. Doel van dit initiatiefwetsvoorstel van kamerlid Karabulut (SP) is het tegengaan van ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt, door het introduceren van een verdringingstoets.

Met de verdringingstoets krijgen mensen met een bijstandsuitkering meer kansen op een betaalde baan. Ook worden werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel beschermd tegen oneerlijke concurrentie door onbetaalde of laagbetaalde krachten. De verdringingstoets zal aan de voorkant – door gemeente – worden uitgevoerd.

Het Ministerie van SZW heeft vorig jaar verzocht om de plenaire behandeling van de Wet verdringingstoets in een tweede termijn te hervatten. De Eerste Kamer heeft op 9 maart 2021 ingestemd met een derde termijn. De Eerste Kamer is nu in afwachting van een toegezegde brief (door de initiatiefneemster en de minister) over de uitvoerbaarheid van de wet.

De grootste vraag is de uitvoerbaarheid van de wet voor gemeenten: het voorziene risico op bureaucratisering.

Standpunt ABU: steun voor het wetsvoorstel
Wij steunen dit wetsvoorstel. De ABU onderschrijft het uitgangspunt van het wetsvoorstel dat betaalde arbeid, zoals uitzendwerk, niet door onbetaalde arbeid mag worden verdrongen.

Wij vinden het belangrijk dat werkgevers worden gestimuleerd om kwetsbare doelgroepen aan werk te helpen. Regelingen die werkgevers compenseren dragen hieraan bij. Tegelijkertijd vinden wij het onwenselijk dat uitkeringsgerechtigden door bedrijven worden ingezet als goedkope vervanging van uitzendkrachten voor regulier werk. Dit creëert een oneerlijke concurrentie op loonkosten en is in strijd met het beginsel dat werk moet lonen. Een verdringingstoets staat niet de opstap naar werk in de weg en kan bijdragen aan meer bewustwording bij gemeenten, uniformiteit van regelgeving en een eerlijker speelveld. Om deze redenen steunen wij het wetsvoorstel.

Gerelateerde artikelen