ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Herziening SNA NEN 4400 – I norm

Met ingang van (vermoedelijk) 1 februari 2023 wordt de NEN-norm herzien. De norm bestaat sinds 2006 en in die tijd zijn er meerdere aanpassingen geweest. Een paar keer is een nieuwe norm (boekje) gepubliceerd).

Wat gaat er wijzigen in 2023?

Deze keer hebben de wijzigingen niet alleen betrekking op de inhoudelijke bepalingen, maar ook op de steekproef en wijze van controle. Dit is nodig om te zorgen dat de inspecties efficiënter gaan plaatsvinden. Ook is het ene controlepunt belangrijker dan het andere. Het uitgangspunt is dat de uitzendondernemingen goede procedures hanteren, zodat het maken van fouten minder gebeurt.

Wordt er toch een afwijking geconstateerd? Dan moet deze afwijking zo worden opgelost dat dezelfde fout in de toekomst niet meer mogelijk is. De steekproefaantallen zijn statistisch zo onderbouwd, dat één fout iets zegt over de totale populatie.

Een aantal inspectie-instellingen controleert nu al op de nieuwe manier (de vier-O methodiek). Het goed op orde hebben van de administratieve organisatie is belangrijk in het nieuwe systeem.

Wanneer in de herziene norm een fout wordt geconstateerd, dan moet deze worden hersteld. In het oude systeem kon een afwijking langere tijd blijven staan.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijs ik naar het bijgevoegde document. Met vragen kunt u terecht bij SNA, uw inspectie instelling of natuurlijk de ABU.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen