ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Scholen in control

Er is een enorm tekort aan leerkrachten. De instroom van nieuwe docenten is laag en de uitstroom is hoog. Veel oudere leerkrachten lopen door het ontbreken van loopbaanbeleid vast. De mobiliteit is gering. Studenten worden nog voordat zij hun opleiding hebben afgerond, gevraagd om voor de klas te komen staan. Vervolgens maken zij vaak hun opleiding niet af. Veel nieuwe leerkrachten stromen al weer binnen één jaar het onderwijs uit. Net iets meer dan de helft van de studenten die aan de Pabo begint, maakt de opleiding af en blijft langer dan één jaar in het onderwijs.

Waar problemen zijn, zijn ook oplossingen. Uitzendorganisaties die lid zijn van de ABU bieden niet alleen oplossingen voor ‘piek en ziek’, maar ook structurele oplossingen. Denk aan een compleet pakket met omscholingstrajecten voor zij-instromers, mobiliteitstrajecten en van-werk-naar-werktrajecten. Hiermee wordt de instroom in het onderwijs bevorderd en de uitstroom beperkt.

Waar problemen zijn, zijn helaas ook cowboys die misbruik maken van de situatie. Zo horen wij via de media – maar ook van onze contacten in het onderwijs – over uitzenders die actief leerkrachten wegkopen bij de ene school en vervolgens plaatsen bij de buurschool. Of die excessief hoge kosten in rekening brengen, of die buitensporige arbeidsvoorwaarden bieden. Deze cowboys verergeren het al bestaande probleem.

De ABU neemt afstand van deze foute praktijken. Onze leden staan voor het verhogen van de kwaliteit van het uitzenden in het onderwijs. Daarbij is het noodzakelijk dat de opdrachtgeversrol van de onderwijsinstellingen wordt versterkt. Zij moeten volledig in control zijn.

We hebben met onze leden die actief zijn in het onderwijs het initiatief genomen tot de Gedragscode verantwoorde inzet flexibele arbeid in het onderwijs (pdf). Daarvoor hebben ook de PO-Raad en de VO-Raad input geleverd.

Bij de code zit een checklist die school en uitzender samen invullen. Ze maken afspraken over bijvoorbeeld het begeleiden en informeren van uitzendkrachten en over hoe om te gaan met klachten.

En de onderwijsinstelling? Die is zo volledig in control!

Gerelateerde artikelen