ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update vakbekwaamheidseis vast personeel

Per 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met een vakbekwaamheidseis voor vaste (interne) medewerkers. Vakkennis van intercedenten en backoffice specialisten zorgt er (mede) voor dat je je als uitzender kunt onderscheiden op kwaliteit naar klanten en kandidaten. Wie beschikt over voldoende kennis voorkomt fouten, verkleint het inlenersrisico en biedt zekerheid aan opdrachtgevers. Veel van onze leden hebben dit al geborgd in hun organisatie. Door het aan ons keurmerk toe te voegen, leggen we voor alle leden de lat hoger.

Waarop ziet de eis toe?
De vakbekwaamheidseis ziet specifiek toe op de vaste medewerkers in de front- en backoffice: medewerkers die contact hebben met klanten en uitzendkrachten en medewerkers betrokken bij het proces van verloning. Onder vakbekwaamheid verstaan we dat deze medewerkers over de juiste (basis)kennis beschikken van de voor de branche relevante wet- en regelgeving. En ook weten hoe deze kennis in hun dagelijkse werkzaamheden toe te passen. We verwijzen hiervoor naar de eindtermen van SEU, het onafhankelijke en erkende exameninstituut voor onze branche.

Geen verplichting SEU-diploma
In tegenstelling tot eerdere communicatie, stapt de ABU vooralsnog af van een verplichting van het SEU-diploma en wijzigt dit naar een advisering van het SEU-diploma. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de oproep van leden dat het huidige SEU niet altijd goed matcht met de functiesplitsing van vaste medewerkers in de praktijk. Leden vragen de ABU zich in te zetten hier verandering in te brengen. Waarbij de behoefte aan goede, branche-erkende opleiding en examinering breed gedeeld wordt. De directe verplichting wordt aangepast naar een gefaseerde aanpak.

Hierbij is de eerste stap:

Per 1 januari 2023 hebben leden de vakbekwaamheid van vast personeel geborgd in een intern opleidingsbeleid. In dit beleid is vastgelegd hoe de organisatie borgt dat vaste medewerkers over de benodigde kennis beschikken. De controlerende instellingen zullen bij de audit controleren op de aanwezigheid dit opleidingsbeleid. Het beleid is in eerste instantie vormvrij, maar in dit beleid dient wel voor de verschillende rollen in de organisatie omschreven te zijn hoe per rol in opleidingen wordt voorzien.

De ABU hecht veel waarde aan een diploma/certificaat als aantoonbare borging van kennis en toepassing van wet- en regelgeving. Wij adviseren dan ook nog steeds om vaste medewerkers het SEU-diploma uitzendprofessional en/of backoffice professional te laten behalen. De in de branche gespecialiseerde opleidingsbureaus helpen u graag om uw medewerkers op te leiden in voorbereiding op het SEU-examen.

  • Wat wordt verstaan onder vaste medewerkers?

Degene die in dienst is van de werkgever – niet zijnde de uitzend- of payrollmedewerker –  voor zover deze werkzaam is op een vestiging van de werkgever en/of daar rechtstreeks toezicht uitoefent en degenen die op de hoofdkantoren werkzaam zijn, ter ondersteuning van de bedrijvigheid van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en/of ten behoeve van arbeidsbemiddeling.

De aanduiding ‘vast’ ziet dus niet op een vast of fase C contract, maar ziet op het onderscheid met uitzend- en/of payrollmedewerkers. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Veelgestelde vragen

Is er een model opleidingsbeleid vanuit de ABU beschikbaar?

Momenteel is er (nog) geen model opleidingsbeleid beschikbaar. Het is daarnaast aan de organisatie om te bepalen hoe voor de verschillende rollen in de organisatie in scholing wordt voorzien: dit kan erg verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld de omvang van de organisatie. Per 1 januari 2023 is de toetsing op het opleidingsbeleid nog vormvrij. De ABU zal op tijd een format ter beschikking stellen dat ingevuld kan worden afhankelijk van de verschillende rollen in de organisatie.

Gaat de ABU leden toetsen?

Vanaf 1 januari 2023 wordt in de periodieke ABU-audit getoetst op de aanwezigheid van het interne opleidingsbeleid. Het exacte toetsingskader en sanctionering wordt nog uitgewerkt. De ABU stelt op tijd een format ter beschikking welke ingevuld kan worden door de leden.

In welke talen is de SEU-opleiding en het examen beschikbaar?

De SEU-opleiding is er op dit moment in het Nederlands, Engels en Pools. Het SEU-examen kan op dit moment online alleen in het Nederlands worden gedaan. Aan een online Pools examen wordt gewerkt, het Poolse examen kan ook schriftelijk. Examens in andere talen zijn mondeling mogelijk met behulp van een tolk. Daar zijn wel meer kosten aan verbonden.

Hoe kijkt de ABU naar permanente educatie ten opzichte van basiskennis?

De ABU vindt het in de eerste plaats van belang dat de vaste medewerkers beschikken over de benodigde basiskennis van de voor de branche relevante wet- en regelgeving. En ook weten hoe deze kennis in hun dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Daarnaast is de uitzendbranche een branche die snel verandert en te maken heeft met wijzigingen in cao en wetgeving. Het is daarom belangrijk om blijvend te investeren in de kennis van de vaste medewerkers.

Gerelateerde artikelen