ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanpassing audit payrolling

Per 1 september 2022 zijn er twee wijzigingen doorgevoerd in de ABU payroll audit. Deze wijzigingen gaan om verduidelijkingen en aanscherpingen op het gebied van scholing en veiligheid. Ze zijn tot stand gekomen in samenspraak met de commissie Payrolling.

Scholing

In de praktijk bleek onvoldoende duidelijk hoe vergaand deze activiteiten moeten zijn voor een positieve beoordeling. Daarnaast dienen payrollondernemingen de scholing ten minste te baseren op de arbeidsvoorwaarden op het gebied van scholing van de inlener. De payrollmedewerker heeft immers recht op gelijke arbeidsvoorwaarden. Er zijn twee nieuwe normen voor scholing opgesteld:

8.1 Scholing van payrollmedewerkers is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door de inlener, waarbij minimaal dient te worden voldaan aan de arbeidsvoorwaarden op het gebied van scholing van de inlener.

8.2 De onderneming beschikt over een scholingsbeleid voor alle payrollmedewerkers. Voor die payrollmedewerkers waar scholing geen arbeidsvoorwaarde bij de inlener is, is door de payrollonderneming aantoonbaar voorzien in scholingsactiviteiten.

Veiligheid

In de huidige audit luidt norm 6.2 als volgt:

De payrollkracht wordt voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd over vereiste (beroeps)kwalificaties en mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan.

Uit de evaluaties is gebleken dat enkele leden de payrollmedewerkers laten informeren door de inlener over de veiligheidsrisico’s. Dat kan passend zijn bij de verhoudingen bij payroll, waar de medewerkers door de inlener zelf geworven zijn. Enkel aangeven dat de inlener zorgdraagt voor het informeren van de medewerker is niet meer voldoende een positieve beoordeling op deze norm.

De payrollonderneming moet daadwerkelijk zelf de payrollwerknemers te informeren, of door een vormvrije controle nagaan of de payrollwerknemers door de inlener zijn geïnformeerd. Als de werknemers door de inlener worden geïnformeerd, moeten de volgende zaken minimaal worden vastgesteld:

  1. de getekende payrollovereenkomst waarin dit naar de payrollwerknemer gecommuniceerd is
  2. een procedure / contract waaruit blijkt dat dit tussen de inlener en payrollwerkgever is afgestemd en
  3. de payrollonderneming controleert aantoonbaar eens per half jaar bij enkele medewerkers of de medewerkers door de inlener zijn geïnformeerd.

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen