ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Payrolling volgens de Wab

Vermoedelijk treedt op 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. In deze wet staat onder meer dat payrollwerknemers recht krijgen op dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Voor payrolling bevat de Wab dus zeer verstrekkende maatregelen. Hierna zal worden uitgelegd wanneer volgens de Wab sprake is van payrolling en wat de maatregelen precies inhouden.

Wanneer is sprake van payrolling?

Tot op heden zijn uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Beide vormen van dienstverlening vallen onder de ‘uitzendovereenkomst’ als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek. In principe gelden voor uitzenden en payrollen dan ook dezelfde regels, voor wat betreft de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van werknemers. De Wab brengt daarin verandering. Er komt een wettelijk onderscheid tussen uitzenden en payrollen. De definitie van de uitzendovereenkomst blijft hetzelfde, maar in de wet wordt daaraan een bijzondere variant aan toegevoegd: de ‘payrollovereenkomst’. De payrollovereenkomst is volgens de Wab “de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen”.

Kenmerkend voor payrolling is volgens deze definitie dus dat (i) de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ op arbeidsmarkt vervult en (ii) dat de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Als aan beide criteria wordt voldaan, is sprake van payrolling.

Welke maatregelen gaan gelden voor payrolling?

Voor payrolling gaat gelden dat de (payroll)werknemer recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dus dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De contractflexibiliteit die het uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is niet meer van toepassing bij payrolling.  Ook kan bij payrolling geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.

Qua arbeidsvoorwaarden moet volledig worden aangesloten bij de inlener: alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten bij payrolling worden toegepast. Bij uitzenden is de inlenersbeloning beperkt tot zes elementen, maar bij payrolling volstaat dat niet: de payrollwerknemer krijgt ook recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc. Ook krijgen payrollwerknemers recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen is niet toereikend: het pensioen is alleen adequaat als de pensioenregeling van de inlener wordt toegepast of als een pensioenvoorziening wordt getroffen met een minimale werkgeverspremie van 13,6%. De regels over het adequate pensioen zijn overigens nog niet definitief vastgesteld.

Onderstaande tabel maakt inzichtelijk wat het verschil in regelgeving is tussen uitzenden en payrollen bij invoering van de Wab.

 

Rechtspositie Arbeidsvoorwaarden
Uitzenden Uitzendbeding, Fase A+B, 78 weken ULV Inlenersbeloning ABU-CAO (zes elementen) + StiPP
Payrollen Zelfde als inlener Zelfde als inlener (incl. pensioen)

 

Meer informatie

De wettekst van de Wab die is ingediend bij de Eerste Kamer treft u hier aan. Bij wetsvoorstellen wordt ook altijd een toelichting geschreven om de regels te verduidelijken. Deze ‘Memorie van Toelichting’ bij de Wab is hier te vinden; de uitleg en achtergronden van de payrollregels staan op pagina 30-51. Daar wordt ook meer uitleg gegeven over de definitie van payrolling: wanneer is sprake van een ‘allocatiefunctie’ en van ‘exclusieve terbeschikkingstelling’? De concept-regels over de pensioenregeling voor payrollwerknemers treft u hier aan.

Voorlichtingsbijeenkomst Wab voor ABU-leden

Op 13 juni a.s. organiseert de ABU een voorlichtingsbijeenkomst voor leden. Voor meer informatie kunnen leden terecht op het ABU-ledennet.

 

Gerelateerde artikelen