ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“We moeten zoveel mogelijk mensen aan de slag zien te helpen”

ABU-directeur Jurriën Koops over de kabinetsplannen

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota. Hoe kijkt ABU-directeur Jurriën Koops naar de plannen van het kabinet-Rutte IV?

“De ABU is blij met de massieve koopkrachtsteun die op Prinsjesdag door het kabinet is aangekondigd,” zegt Koops. “Dat is belangrijk voor heel veel Nederlanders die door de hoge kosten voor energie en levensonderhoud in grote financiële onzekerheid zitten. Het is belangrijk dat bedrijven diezelfde zekerheid krijgen. Want veel bedrijven hebben te kampen met een combinatie van hoge arbeidskosten, hoge energiekosten en schulden die zijn opgebouwd tijdens de coronacrisis. Voor een bestendig ondernemingsklimaat is het noodzakelijk dat er ook voor bedrijven zekerheid komt en de economie op die manier wordt gestut.”

Arbeidsmarktveranderingen

“Wat echter niet moet gebeuren, is dat we van crisis naar crisis hoppen,” vervolgt hij. “Al langer zijn er een aantal maatschappelijke vraagstukken die dringend om een oplossing vragen. De arbeidsmarkt is daar één van. We moeten toe naar een arbeidsmarkt die beter functioneert en inclusiever en evenwichtiger is.” Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken heeft de afgelopen tijd een aantal belangrijke brieven naar de Tweede Kamer gestuurd, constateert Koops. “Die kabinetsplannen moeten nog deze kabinetsperiode vertaald worden in beleid. Het gaat dan om de hervorming van de arbeidsmarkt – waaronder een aanpassing van het uitzendregime en de verplichte certificering voor uitzenders – en de vernieuwing van de arbeidsmarktinfrastructuur. En tevens om maatregelen die zijn gericht op de basis van de arbeidsmarkt.”

Omslag in de branche

“De uitzendbranche moet de komende jaren een omslag maken. Waarbij niet de kosten centraal staan, maar de waarde van werk en de toegevoegde waarde van onze dienstverlening.“

Zorgvuldigheid en kwaliteit voorop

Op al deze dossiers liggen er volgens Koops kansen voor de uitzendbranche, maar er zijn ook zorgen. “Er moet tussen al die maatregelen wel voldoende samenhang zijn. Het MLT-advies van de SER heeft die balans en het is voor de ABU van belang dat dat evenwicht in stand blijft. Dus moet niet alleen flex minder flexibel worden, maar moeten we tevens het vaste contract minder vast laten worden.” Daarnaast zijn er bij de ABU zorgen over de ‘volgtijdelijkheid’ van maatregelen. “Als het kabinet met maatregelen komt voor en zzp pas later regelt, kan dat de arbeidsmarkt nog meer uit balans brengen, kan dat de arbeidsmarkt nog meer uit balans brengen. Zeker nu er grote krapte is. Dat moeten we echt zien te voorkomen.” Bovendien hoopt hij dat het kabinet bij nieuwe wet- en regelgeving zorgvuldigheid voorop stelt. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verplichte certificeringssysteem voor onze branche. De ambitie is groot, maar de tijd tot 1 januari 2025 is beperkt. De tijd en de snelheid moeten niet doorslaggevend zijn. De zorgvuldigheid en kwaliteit van het certificeringssysteem moeten voorop staan. Zodat een dergelijk systeem uitvoerbaar en beheersbaar is. Daarnaast is er voldoende publieke handhaving nodig om het certificeringssysteem te laten slagen. Daarin moet de overheid echt investeren.”

Een van de grote uitdagingen waar het kabinet voor staat, is volgens Koops de krapte op de arbeidsmarkt. “In alle branches is er nu krapte en die krapte gaat door de vergrijzing verder toenemen. Dus moeten de aangekondigde maatregelen rond de Participatiewet, de Banenafspraak en het Breed Offensief goed en snel opgepakt worden. Want we hebben deze mensen hard nodig.” Om diezelfde reden wil de uitzendbranche een belangrijke rol spelen in de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur. Koops: “We moeten de kracht van publiek-private samenwerking benutten om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan de slag te krijgen. Dus moeten niet de instituties, maar moet de klant centraal staan.”

Omslag uitzendbranche

Toch is het kabinet niet als enige aan zet, benadrukt Koops. “Ook de uitzendbranche zal de komende jaren een omslag moeten maken. We moeten toe naar meervoudige waardecreatie; de waarde van werk en de toegevoegde waarde van onze dienstverlening. Dat gaat over de totale impact die je maakt, dus niet alleen op financieel gebied maar ook op zaken als werkomstandigheden, ontwikkeling van mensen et cetera. Dat betekent dat wij kiezen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Waarbij de kwaliteit van uitzendwerk en goed werkgeverschap voor ons leidend zijn. Voor die overtuiging staan wij als ABU. Die omslag moet de branche echt gaan maken.”

Gerelateerde artikelen