ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmigratie als (deel)oplossing voor de krappe arbeidsmarkt?

De arbeidsmarktkrapte is groot en zal volgens experts de komende jaren verder toenemen. Is arbeidsmigratie de oplossing om de tekorten tegen te gaan? Drie vragen aan Rian van Dam – burgemeester Hollands Kroon en lid van de bestuurlijke klankbordgroep Arbeidsmigranten van de VNG.

Is arbeidsmigratie nodig om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan?

“In onze huidige economie hebben we arbeidsmigranten zeker nodig. Door de ontgroening en vergrijzing zal de vraag naar personeel de komende jaren alleen nog maar toenemen. Ook in de gemeente waar ik burgemeester ben, Hollands Kroon, hebben we veel mensen uit andere landen die in de land- en tuinbouw en in de bollenteelt werken. Als het gaat om lager geschoold werk, zie je dat dat vaak werk is dat Nederlanders niet meer willen doen. Maar je ziet tevens een toename van hoger geschoolde kenniswerkers die naar ons land komen. Arbeidsmigratie is in mijn ogen een van de mogelijkheden om het tekort aan arbeidskrachten op te lossen. Maar op langere termijn zijn er ook andere oplossingen nodig. Zoals automatisering in de tuinbouw, waardoor er minder mensenhanden nodig zijn.”

Wat moet er beter als meer internationale medewerkers naar Nederland komen?

“Ik denk dat het rapport-Roemer dat heel helder aangeeft. We moeten Internationale medewerkers niet zien als kostenpost, maar als waardevolle werknemers die een goede behandeling verdienen. Dat begint bij goed werkgeverschap. Dus betalen volgens de cao, goede medische zorg, realistische vergoedingen voor huisvesting en de garantie dat je niet meteen op straat staat als het werk ophoudt. En ook goede huisvesting is wezenlijk. Tot slot is een goede registratie van groot belang: want alleen door goede registratie weet je wie er in je gemeente woont.”

Welke rol kan de uitzendbranche hierbij spelen?

“Bureaus die zich met onfrisse praktijken bezighouden, bezoedelen het imago van bonafide uitzenders. Dus is het van groot belang dat de branche zelf het goede voorbeeld geeft en bureaus die er een potje van maken ook aanspreekt. Ik vind het positief dat de ABU pleit voor een intensivering van de publiek-private samenwerking om malafiditeit hard aan te pakken. Verder is een verplichte SNF-certificering voor huisvestingslocaties een belangrijk instrument om de huisvestingskwaliteit te kunnen waarborgen. Ook vind ik het te prijzen dat in de nieuwe uitzend-cao de positie van Internationale medewerkers wordt verbeterd op het gebied van inkomenszekerheid en huisvesting. Dat zijn echt stappen vooruit. Maar we zijn er nog niet. Een nog intensievere samenwerking tussen gemeenten en de uitzendbranche kan daarbij helpen. Laten we ons met vereende krachten inzetten voor een goede en nette omgang met arbeidsmigranten.”

Gerelateerde artikelen