ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Er wordt heel veel goeds gedaan voor arbeidsmigranten”

Henk Buitink, Covebo
Henk Buitink, directeur Covebo Uitzendgroep

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. De ABU en zijn leden maken zich daarom al jaren hard voor een aantrekkelijk vestigingsland. Met eerlijke voorlichting, passend werk, goede arbeidsvoorwaarden en kwalitatieve huisvesting. Zo ook de Covebo Uitzendgroep.

“Zonder arbeidsmigranten worden er geen pakketjes bezorgd, onze huizen niet gebouwd en ons voedsel niet geproduceerd,” zegt Henk Buitink, algemeen directeur van Covebo Uitzendgroep. “De vraag van werkgevers naar personeel overstijgt in sommige sectoren het aanbod. Door de vergrijzing krimpt onze beroepsbevolking en er is in ons land een groot tekort aan praktisch geschoold personeel. Arbeidsmigranten zijn daarom onmisbaar in veel beroepsgroepen, zoals de logistiek en de productie. Ze staan echter niet voor ons in de rij. Met alle gemak kan een arbeidsmigrant ook naar Oostenrijk, Zweden of Finland. Organiseren we het hier niet goed, dan maken ze een andere keuze. We moeten dus als land aantrekkelijk blijven.”

Preventief testen

ABU-leden zetten zich daarom actief in om de 370.000 arbeidsmigranten in Nederland veilig werk, goede woonvoorzieningen, veilig vervoer en goede zorg te kunnen bieden. “De komst van corona heeft de werving van arbeidsmigranten extra ingewikkeld gemaakt,” zegt Buitink. “De reisbereidheid is vanzelfsprekend flink afgenomen, terwijl de vraag naar personeel onverminderd hoog blijft. Om arbeidsmigranten én opdrachtgevers veiligheid te kunnen bieden, hebben wij al vanaf het begin van de crisis het coronatesten in eigen hand genomen. Zes BIG-geregistreerde zzp-verpleegkundigen rijden dagelijks het hele land door om preventief te testen. Zo sporen we een besmetting snel op en weten arbeidsmigranten en opdrachtgevers dat het veilig werken of wonen is. Dat is een geruststellende gedachte.”

Eigen trainingscentra

Maar ook op andere vlakken wordt door Covebo goed voor arbeidsmigranten gezorgd. “Drie jaar geleden hadden we bij diverse opdrachtgevers te maken met een hoog uitvalpercentage onder onze Roemeense vaklieden. Wat bleek? Ze waren zeer kundig, maar ze wisten bijvoorbeeld niet hoe Nederlandse cv-ketels geïnstalleerd moesten worden. Een gerichte training vooraf bleek de oplossing,” aldus Buitink. “Inmiddels hebben we in Nijkerk, Eindhoven en Nieuwegein test- en trainingscentra opgericht voor onder anderen lassers, schilders, zonnepanelenleggers, installateurs en elektriciens.” Covebo test uitzendkrachten onder meer op noodzakelijke sociale en vakcompetenties en het niveau van de Engelse taal. “We bieden een test- en trainingsprogramma aan van drie tot vijf dagen. Het zorgt voor een zachtere landing in ons land. En er komt zo een veel betere match tot stand met de opdrachtgever. Het doorontwikkelen van mensen zorgt er bovendien voor dat hun potentie maximaal benut wordt. Ik verwacht dan ook dat we de test- en trainingscentra nog verder zullen uitbouwen de komende jaren.”

120.000 woonplekken nodig

Daarnaast wil Buitink het belang van kwalitatieve huisvesting voor de arbeidsmigrant benadrukken. “In de media verschijnen met grote regelmaat artikelen over schrijnende situaties. De goede verhalen worden echter niet verteld. En dat terwijl wij, en vele andere certificeerde ABU-leden, ons juist al jaren actief inzetten om arbeidsmigranten goede huisvesting te bieden die aan alle SNF-normen voldoet. Huisvesting is in de basis belangrijk in ieders leven. Het is dan ook een van de besliscriteria om voor ons land te kiezen. De eerste vragen van een arbeidsmigrant zijn altijd: welk werk ga ik doen, wat ga ik verdienen en waar kom ik te wonen? Kiest iemand voor Nederland, dan is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwalitatieve woonmogelijkheden te bieden. Helaas is het aanbod te gering. Er zijn de komende jaren meer dan 120.000 woonplekken nodig. Van gemeenten vragen wij om vooral mee te denken over de mogelijkheden om die extra plekken te creëren. Iedere gemeente wil graag grote distributiecentra of productiebedrijven aantrekken die voor economische welvaart zorgen. Maar dan moet je ook zorgen dat er gepaste huisvesting is voor de arbeidsmigranten die daar komen te werken.”

Regels

Wie de stap neemt om in het buitenland te gaan werken, verdient volgens Buitink passend werk, goede arbeidsvoorwaarden, kwalitatieve huisvesting en eerlijke voorlichting. “De zaken moeten niet tegenvallen als iemand hier aankomt. Het is daarom belangrijk om een eerlijk verhaal te vertellen. Vandaar dat de ABU nu de Fair Employment Code Arbeidsmigranten heeft opgesteld. Daarin staan verschillende regels opgetekend waaraan alle ABU-leden zich dienen te houden. Denk aan een transparant recruitmentproces, gelijk loon voor gelijk werk en een contract in zowel het Nederlands als de landstaal van de arbeidsmigrant. We juichen deze regels zeer toe en hebben dan ook meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Samen kunnen we zorgen voor de juiste arbeidsomstandigheden en een warm welkom bieden voor de arbeidsmigrant die broodnodig is voor onze economische groei.”

Aanbevelingen voor het nieuwe kabinet:

 • Maak vaart met het gericht aanpassen van het ongereguleerde deel van de uitzendbranche.
 • Voer een verplichte vorm van certificering met sluitende handhaving in.
 • Investeer veel meer in handhaving, zodat misstanden in de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten ook daadwerkelijk worden aangepakt.
 • Pak malafide veelplegers keihard aan, bijvoorbeeld door de introductie van een bestuursrechtelijk bestuursverbod.
 • Maak voldoende en passende huisvestingsmogelijkheden mogelijk voor onze arbeidsmigranten.
 • Koester de arbeidsmigrant, aangezien hij of zij een wezenlijke bijdrage levert aan onze economische groei.

Tweede Kamer wil advies Roemer integraal overnemen

Tijdens Het Nationale Arbeidsmarktdebat dat de ABU 25 januari jongstleden samen met BNR organiseerde, heeft D66-Kamerlid Steven van Weyenberg de andere aanwezige Kamerleden  opgeroepen om gezamenlijk het adviesrapport van de commissie-Roemer integraal over te nemen. In navolging hiervan heeft D66 op 11 februari jongstleden een motie ingediend waarin de Tweede Kamer de wens uitspreekt om het adviesrapport integraal uit te voeren. De motie is door veel partijen ondertekend en met steun van onder meer de andere coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie aangenomen.

Ook is minister Koolmees (SZW) gevraagd om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de kortetermijnmaatregelen en de andere aanbevelingen zodanig uit te werken dat

deze direct na de formatie geïmplementeerd kunnen worden. Of alle aanbevelingen daadwerkelijk omgezet worden in beleid, is afhankelijk van de afspraken die na de verkiezingen aan de  formatietafel worden gemaakt, maar duidelijk is dat er een breed politiek draagvlak is voor de aanbevelingen van de commissie-Roemer.


Fair Employment Code

Vanaf 1 januari dit jaar maakt de Fair Employment Code Arbeidsmigranten onderdeel uit van de lidmaatschapscriteria voor ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen. Met deze code wil de ABU bijdragen aan meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche. Enkel punten hieruit zijn:

 • De veiligheid en gezondheid van arbeidsmigranten heeft de hoogste prioriteit
 • ABU-leden zorgen ervoor dat de uitzendovereenkomst en de bijbehorende stukken zowel in het Nederlands als in de landstaal van de arbeidsmigrant beschikbaar zijn.
 • ABU-leden informeren arbeidsmigranten actief over de diverse huisvestingsopties in Nederland

Fair Recruitment Charter

Naast de Fair Employment Code is er de Fair Recruitment Charter. Hiermee zet de ABU in op een transparant en eerlijk recruitmentproces voor arbeidsmigranten. Een aantal punten hieruit:

 • Vergoedingen door de arbeidsmigrant voor de bemiddeling naar werk (recruitment fees) zijn verboden.
 • De werkzoekende wordt transparant, efficiënt en begrijpelijk geïnformeerd in de eigen landstaal. Er is online informatie in 11 talen beschikbaar.
 • Recruitment van arbeidsmigranten volgt uit behoeften op de arbeidsmarkt en dient niet als een middel tot verdringing en tot verlaging van werkstandaarden, lonen en werkomstandigheden.
 • Toezeggingen in het recruitmentproces over werk- en woonomstandigheden worden nagekomen.

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk 1, 2021 

Gerelateerde artikelen