ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

RI&E voor uitzendbureaus

Wat staat er in de wet?

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid.

Met de RI&E inventariseer je de arbeidsrisico’s, stel je een Plan van Aanpak (PvA) op en stimuleer je een veiligere en gezondere werkomgeving. Dit draagt bij aan een goed werkklimaat, lager verzuim, kostenbesparingen, kwaliteit en de goede naam van de onderneming.

Moet elk bedrijf een RI&E hebben?

Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E en een PvA te maken en uit te voeren. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wat moet er volgens de Arbowet minimaal in een RI&E staan?

 • een beschrijving van de risico’s die het werk voor de werknemers met zich meebrengt;
 • een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen;
 • een beschrijving van de risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (bijvoorbeeld jongeren of zwangere vrouwen);
 • een plan van aanpak, waarin wordt beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om de risico’s te beperken en de samenhang daartussen, inclusief de termijn waarbinnen maatregelen worden uitgevoerd;
 • een beschrijving hoe de werknemers in contact kunnen komen met preventiemedewerkers, arbodeskundigen en/of de arbodienst.

Wat staat er in het Plan van Aanpak (PvA)?

In een PvA moet altijd – per vestiging – duidelijk staan:

 • welke maatregelen je gaat nemen naar aanleiding van de geconstateerde risico’s;
 • op welke wijze je de maatregelen gaat uitvoeren;
 • welke middelen hiervoor nodig en beschikbaar zijn;
 • wie verantwoordelijk is voor de uitvoering;
 • de einddatum waarop de maatregelen moeten zijn gerealiseerd;
 • op welke manier en op welk tijdstip gerapporteerd wordt over de voortgang;
 • op welke manier en op welk tijdstip je de voortgang gaat evalueren.

Moet je de RI&E laten toetsen?

Wat controleert de Arbeidsinspectie?

De Arbeidsinspectie (voorheen de Inspectie SZW) controleert of de werkgever ook echt aan de slag gaat met alle punten uit het Plan van Aanpak (PvA). Het PvA is meestal een meerjarenplan. De voortgang moet jaarlijks met de werknemers of werknemersvertegenwoordiging besproken worden.

Tip: Kijk eens door de bril van een inspecteur. Op www.zelfinspectie.nl staan verschillende online tools waarmee bedrijven gemakkelijk checken wat risico’s zijn en hoe ze medewerkers daartegen kunnen beschermen. Voor de uitzendbranche is de Zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag relevant.

Onze RI&E Tool voor ABU-leden

De ABU heeft een RI&E tool die is goedgekeurd door het Steunpunt RI&E. Mail Kirsten Vermaazen (vermaazen@abu.nl) als u een login wil (alleen voor ABU-leden).

Gerelateerde artikelen