ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

EU-duurzaamheidsrapportage

Vanaf 2024 geldt voor sommige bedrijven een CSRD-richtlijn. Dit houdt in dat zij worden verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. VNO-NCW en MKB-Nederland ontwikkelden samen met de SER (Sociaal-Economische Raad) een communicatiepakket om de belangrijkste vragen van ondernemers te beantwoorden.

Wat is CSRD?

De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) houdt in dat bedrijven worden verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Vanaf boekjaar 2024 gaat de regeling in voor bedrijven die eerder ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moesten voldoen. Vanaf boekjaar 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage verplicht voor grote bedrijven die voorheen buiten de NFRD vielen. Groot in deze context is voldoen aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:
 • Meer dan 250 werknemers
 • Meer dan € 50 miljoen omzet per jaar
 • Meer dan € 25 miljoen op de balans.
In de verplichte duurzaamheidsrapportage bekijk je je eigen onderneming vanuit twee invalshoeken: de impact óp en de impact ván je bedrijf. Het eerste heet financiële materialiteit, het tweede impact materialiteit. Samen wordt het ook wel dubbele materialiteit genoemd – hierop rapporteren jullie.

Waarom gaat de CSRD-richtlijn in?

Met een pakket aan maatregelen en beleidsinitiatieven, ook wel de Green Deal genoemd, wordt gewerkt aan de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050. Belangrijk hierbij is het inzicht van hoe duurzaam ondernemingen zijn. Zo kunnen investeerders of banken namelijk bepalen waar zij in investeren of aan wie zij kredieten kunnen lenen en tegen welke voorwaarden. De duurzaamheidsrapportage biedt inzicht hierin.

Voor wie is de duurzaamheidsrapportage bedoeld?

Zoals eerder gezegd is de rapportage belangrijk voor financiële stakeholders zoals banken. Maar er zijn ook stakeholders die zich richten op de impact van de onderneming op de eigen omgeving en de waardeketen. Denk aan werknemers, vakbonden en sociale partners, klanten en omwonenden.

Geldt de CSRD-richtlijn ook voor mijn bedrijf?

CSRD geldt voor jullie als jullie bedrijf:
1. Een grote B.V., N.V of organisatie van openbaar belang is (zoals banken en verzekeraars).
2. Een middelgrote of kleine beursvennootschap is. Het geldt dus niet voor mkb-bedrijven zonder beursnotering.
3. Een niet-EU onderneming is die voldoet aan de voor CSRD bepaalde voorwaarden.

Welke stappen moet ik nemen?

Met dit stappenplan van ondernemen.nl kun je in 10 stappen aan de slag (voor uitgebreide informatie zie de button beneden op deze pagina):
 1. Stel een multidisciplinair team samen: als bedrijf moet je over een breed aantal thema’s rapporteren. Denk aan HR, inkoop, finance, huisvesting, mobiliteit en strategie. Het multidisciplinaire team kan aan de slag gaan met het verzamelen van data en kpi’s, maar ook werken aan een duurzaamheidsbeleid.
 2. Doe het benodigde achtergrondonderzoek: zorg dat je inzicht hebt in wat, waar en hoe je bedrijf goederen of diensten inkoopt en afzet. Zorg dat je ook inzicht hebt in de risico’s van het land, de regio en de sector waarin je werkt (dit kan met deze MVO risicochecker)
 3. Ga in gesprek met stakeholders: voer gesprekken met stakeholders in je eigen onderneming en de waardeketen om te kijken waar de impact op en de impact van de onderneming ligt. Focus op de stakeholders die het meeste impact maken op je bedrijf of waarop je bedrijf de meeste impact maakt. Zorg dat getroffen stakeholders zoals omwonenden, werknemers of getroffen gemeenschappen daar in ieder geval onderdeel van zijn. De SER heeft een aantal tools ontwikkeld die bedrijven helpen om een betekenisvolle stakeholderdialoog op te zetten. De tools zijn beschikbaar via deze link.
 4. Bepaal je drempelwaarden en je materiële thema’s: de vorige stappen geven je inzicht in materiele thema’s. Om te bepalen waar jullie daadwerkelijk over gaan rapporteren, moeten jullie objectieve criteria opstellen en bepalen hoe deze te ranken.
 5. Maak een verschillenanalyse: tijd om te kijken naar wat al beschikbaar is binnen het bedrijf en wat er nog niet is. Op basis hiervan ontdekken jullie  wat je mist aan informatie en bepaal je een strategie om te voldoen aan CSRD. Hiervoor kun je dit overzicht van datapunten gebruiken.
 6. Stel een duurzaamheidsbeleid in of pas dit aan: met een duurzaamheidsbeleid wordt doorgaans de lange-termijndoelen bedoeld die een onderneming heeft op bepaalde duurzaamheidsthema’s. Ook beschrijft het de aanpak om deze doelen te behalen. Met de onderwerpen die vanuit de materialiteitsanalyse als heel belangrijk zijn bestempeld, gaat het team aan de slag. Kijk eens hoe andere bedrijven dit doen.
 7. Creëer een strategie voor dataverzameling: voor CSRD heb je veel data nodig op het gebied van de duurzaamheidsthema’s. Bedenk daarom een efficiënte strategie voor dataverzameling. Waar is welke informatie te vinden? Hoe kom je aan belangrijke aanvullende informatie? Wie is verantwoordelijk voor de data?
 8. Maak de duurzaamheidsrapportage: de volgende stap is het (laten) vormgeven van jullie duurzaamheidsrapportage.
 9. Check de duurzaamheidsrapportage bij je accountant: de duurzaamheidsrapportage moet door een externe accountant worden beoordeeld.
 10. Publiceer de rapportage: is de externe accountant akkoord? Dan is het tijd om de rapportage te publiceren. Lever de rapportage op tijd aan bij de Kamer van Koophandel.

Rapportage CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 zijn uitzendondernemingen met honderd of meer werknemers verplicht om te rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers. De ingediende gegevens over het jaar 2024 moeten uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingezonden. De benodigde informatie en richtlijnen zijn te vinden in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. Specifiek voor de uitzendbranche is er een aanvullende sectie beschikbaar.

Tips en aanwijzingen voor het verzamelen van gegevens, zoals het totale aantal afgelegde kilometers per werknemer, verdeeld over vervoermiddel en brandstoftype, worden verstrekt in de handreiking.

Lees meer

Hoe maak ik de duurzaamheidsrapportage en hoe lever ik deze aan?

De rapportage is een apart onderdeel in het bestuursverslag. Het bestuursverslag, met daarin de duurzaamheidsrapportage, moet jaarlijks bij de Kamer van Koophandel worden aangeleverd.

Wat als ik informatie moet aanleveren aan een bedrijf dat valt onder CSRD?

Het kan zijn dat jullie bedrijf zich in de waardeketen bevindt van een bedrijf dat moet voldoen aan CSRD. In dat geval kan gevraagd worden om informatie over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van de productielocatie. Ook als jullie niet zelf onder CSRD vallen, is het belangrijk dat je de thema’s kent en weet welke voor jullie onderneming en waardeketen materieel zijn.

Wat als je niet of niet volledig voldoet aan CSRD?

Het kan zijn dat aan de hand van de duurzaamheidsrapportage blijkt dat jullie bedrijf niet of niet volledig voldoet aan CSRD. Dit komt dan omdat er bepaalde materiële informatie ontbreekt. De accountant zal het aankaarten en een beperkende verklaring kunnen geven.

Webinars en documenten

De SER heeft meerdere webinars over de CSRD beschikbaar, die teruggekeken kunnen worden. Ook is er een uitgebreid veelgestelde vragendocument (pdf).

Individuele bedrijven kunnen met vragen terecht bij de SER via secretariaatimvo@ser.nl.

Gerelateerde artikelen