ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ET-regeling voor uitzendkrachten - de uitruilmogelijkheid van artikel 20 ABU-cao

Uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten kunnen samen met de uitzendkracht gebruik maken van de ET-regeling. Door de uitruil van belast loon voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen kan deze regeling voor beide partijen gunstig zijn: het nettoloon van de uitzendkracht gaat omhoog, en het uitzendbureau bespaart zelf ook kosten.

ET staat voor extraterritoriaal. De ET-regeling is dan ook bedoeld voor werknemers die niet permanent in Nederland woonachtig zijn*, maar hier wel tijdelijk werken. Het idee achter de wettelijke regeling is dat werknemers die extra kosten maken omdat ze tijdelijk buiten het land waar ze wonen gaan werken, fiscaal gecompenseerd moeten kunnen worden.

In de ABU-cao is dit nader uitgewerkt in een cafetariamodel, waarbij onder duidelijke voorwaarden een deel van de beloning uitgeruild kan worden voor (uitsluitend) dubbele huisvestingskosten en/of vervoerskosten naar en vanuit het land van herkomst en/of extra kosten van levensonderhoud.

Convenant met de Belastingdienst
Om toepassing van de ET-regeling voor uitzendbureaus eenvoudiger te maken, is door de uitzendbranche een convenant gesloten met de Belastingdienst. Hierin is een standaard overeengekomen om te bepalen of de ET-regeling in concrete gevallen kan worden toegepast. Als het uitzendbureau daaraan voldoet, vereenvoudigt dat de bewijspositie.

De ET-regeling is dus gebaseerd op mogelijkheden die wet, cao en het convenant tussen de uitzendbranche en de Belastingdienst bieden. De regeling is uiteraard ook aan voorwaarden gebonden. Als u gebruik wil maken van de ET-regeling, is het raadzaam u goed te laten informeren over de details.

Het toepassen van de regeling is door de veelheid aan regels niet altijd eenvoudig. De regeling brengt ook een extra administratieve lasten mee. Maar zowel werknemer als werkgever kunnen er hun voordeel mee doen. Een goede implementatie van de ET-regeling is dus vaak zeker de moeite waard.

Meer weten?

De ABU kan meer voor u betekenen op dit onderwerp. Voor ABU-leden zijn over dit onderwerp de volgende services beschikbaar:

  • Workshops: Workshop “De ET-regeling correct uitgevoerd”
  • Tools: rekentool voor doorrekenen ET-lasten
  • Advies op maat: ET-scan om te bepalen of de ET-regeling goed is ingericht
  • Voorbeelddocumenten : ET addendum voor bij het arbeidscontract

Gerelateerde artikelen