ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voor exploiteurs zzp-platform: wetsvoorstel DAC7 goedgekeurd door Eerste Kamer

Eerder berichtten wij u over de voortgang van de implementatie van de DAC7-richtlijn. Intussen is op 20 december  het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen – samen met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat de DAC7 in Nederland per 1 januari 2023 toepassing zal vinden. De eerste rapportage, over 2023, moet in 2024 gedaan worden.

DAC7 legt een rapportageverplichting op aan exploitanten van bepaalde digitale platforms, waaronder platforms waarop zzp’ers diensten aanbieden aan derden. Doel is de verdiensten van deze zzp’ers inzichtelijk te maken.

Beheert u een digitaal platform waarop zzp’ers persoonlijke diensten tegen een vergoeding aanbieden aan derden? Dan zult u op dat platform dus mogelijk specifieke informatie over die zzp’ers moeten verzamelen, verifiëren en rapporteren.

Onder een persoonlijke dienst wordt volgens de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel verstaan:

“een dienst, die een tijdgebonden of taakgerichte activiteit omvat, die door een of meer natuurlijke personen wordt uitgevoerd, hetzij zelfstandig, hetzij namens een entiteit, en die wordt verricht op verzoek van een gebruiker, hetzij online, hetzij fysiek offline, na facilitering door een platform. Het begrip persoonlijke dienst kan een breed scala aan diensten omvatten, zoals transport- en bezorgdiensten, bijles-, schoonmaak-, tuinier-, of kluswerkzaamheden of administratieve, juridische of boekhoudkundige taken, op voorwaarde dat deze worden uitgevoerd op een specifiek verzoek van een gebruiker (…) Van belang is dat de persoonlijke dienst, in ieder geval tot op zekere hoogte, is aangepast of aan te passen is aan de wensen van de gebruiker.”

Als u naast het reguliere uitzenden een platform exploiteert waarop zzp’ers hun diensten aanbieden, is het dus noodzakelijk om goed kennis te nemen van de nieuwe regels.

Uitzendkrachten (en dus uitzendplatforms) vallen niet onder DAC7. De logica hierachter is dat de nodige informatie al via de aangifte loonheffingen gedeeld wordt met de Belastingdienst.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen